Bardzo proszę uczniów biorących udział w mobilności do Irlandii o dostarczenie w trybie pilnym następujących danych osobowych:

Imię i nazwisko rodzica

adres zamieszkania rodzica

telefon rodzica

email rodzica

seria i numer dokumentu tożsamości (paszport lub dowód) oraz data ważności

W zakładce Erasmus+ Uczniowie znajdują się ogólne Warunki Ubezpieczenia, Karta Produktu PZU, Regulamin praktyk dla uczniów wyjeżdżających do Irlandii oraz Informacja o Administratorze Danych Osobowych.

Ponadto, bardzo proszę czytać maile, które otrzymujecie ode mnie