14. listopada 2017 r.

Temat: “Zdrowy styl życia”

Cel: Uświadomienie młodzieży związku między aktywnością fizyczną, prawidłowym odżywianiem a zdrowiem człowieka.

Na lekcji zapoznano uczniów z zachowaniami sprzyjającymi zdrowiu oraz zachowaniami zagrażającymi zdrowiu. Uczniowie w trakcie lekcji potrafili zanalizować swój styl życia i jego wpływ na stan zdrowia obecnie oraz w przyszłości. zachowania sprzyjające zdrowiu: aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie się, umiejętność radzenia sobie ze stresem. Zachowania zagrażające zdrowiu: bierny tryb życia, nieprawidłowe odżywianie się, nadużywanie alkoholu, używek.

Dziękuję wychowawcy i uczniom za ciekawą lekcję 🙂

W trakcie lekcji zrealizowano następujące zadania z “Programu wychowawczo-profilaktycznego” szkoły:

  1. Uczeń odróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami.
  2. Uczeń jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
  3. Uczeń potrafi dokonać samooceny.