„Nowe doświadczenia moją przyszłością – mobilność uczniów Zespołu Szkół Morskich kluczem do sukcesu zawodowego”, numer 2017-1-PL01-KA102-035778 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PODPISANIA UMOWY Z UCZESTNIKAMI WYJAZDU DO PORTUGALII:
1. Oświadczenie uczestnika projektu – podpisane bez daty, podpis czytelny, w przypadku osób niepełnoletnich podpis opiekuna prawnego – 2 egzemplarze wydrukowane dwustronnie
2. Informacja o stanie zdrowia
3. Zgoda rodziców na wyjazd – nawet osoby pełnoletnie muszą mieć podpisane zgody również przez rodzica/rodziców lub prawnych opiekunów
4. Regulamin praktyki zawodowej podpisany przez uczestnika projektu oraz we wskazanych miejscach przez rodziców/prawnych opiekunów.
5. Ogólne warunki ubezpieczenia PZU – do zapoznania się – nie trzeba drukować
6. ważna legitymacja szkolna, podbita w sekretariacie na rok szkolny 2017/2018
7. dokument tożsamości ważny minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu (dowód osobisty lub paszport)
8. wydana karta EKUZ

Dokumenty znajdują się do pobrania ze strony internetowej szkoły www.zsm.edu.pl w zakładce Erasmus+ Uczniowie. Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane DWUSTRONNIE!!!!
Dodatkowo na stronie www.nfz-szczecin.pl w zakładce Wydawanie EKUZ lub w zakładce Formularze, znajdziecie informację jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ. Każdy uczestnik projektu przy podpisywaniu umowy będzie zobowiązany do przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości wraz z wydaną kartą EKUZ (karty NFZ wydaje za darmo!!!). Proszę pobrać WNIOSEK O WYDANIE EKUZ W CELACH TURYSTYCZNYCH, NOWY 2018.
03 marca 2018 – godzina 09:00 spotkanie z rodzicami, po spotkaniu podpisywanie umów z uczestnikami mobilności
sala 103 INTERNAT ZSM
PROSZĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ WSKAZANE DOKUMENTY!!!!