hello world!

Wykonanie robót budowlanych

15 lipca 2022

„Rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu - Etap IV”

Specyfikacja warunków zamówienia

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Morskich ul. Jana Sołtana 2 72-602 Świnoujście

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI

NA ROBOTY BUDOWLANE, PN:

Wykonanie robót budowlanych polegających na

„Rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi zespołu szkół morskich w Świnoujściu - Etap IV”

Zakres podstawowy zamówienia obejmuje:

a) Kompleksową przebudowę 1/2 II piętra, w osiach I-VII/A-D z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu obiektu budowlanego, a w szczególności:

- 100% zakresu prac rozbiórkowych elementów budowlanych oraz istniejących instalacji, segregacji i utylizacji urobku z rozbiórek i demontaży;

- 100% zakresu prac wykończeniowych i instalacyjnych, białych montaży jw. z wyłączeniem z zakresu prac wykończeniowych obszaru klatki schodowej oraz pomieszczeń łazienek ogólnodostępnych w osiach III-V/A-D. W obszarach wyłączonych z zakresu prac wykończeniowych wykonujemy tranzyty instalacyjne – wentylację, wodę, WLZ oraz c.o. wraz z montażem docelowej ilości grzejników na przedmiotowym półpiętrze II oraz półpiętrze III i IV w osiach jw.;

b) Zakres prac praz towarzyszących, remontowych i modernizacyjnych polegających na wykonaniu wskazywanych, w trakcie realizacji zadania, przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski kompleksowych robót, a w szczególności:

- Wykonanie na etapie dokumentacji powykonawczej pełnego schematu instalacji elektrycznych oraz SSP dla zakresów zleconych (podstawowy i ewentualnie wskazana przez Zamawiającego Opcją) wraz z piętrami wykonanymi dotychczas (Etapy I-III);

- Regeneracja istniejącego węzła cieplnego wraz z wymianą pomp lub wymiana węzła cieplnego, regulacjami (zakres zostanie potwierdzony w trakcie realizacji robót), krezowaniem całego systemu instalacji c.o. oraz wymianą starych podejść instalacyjnych pod piony c.o. na całym budynku (rury istniejące) na orurowanie docelowe wraz z wykonaniem brakujących zaworów odcinających w poziomie piwnicy przy każdym z pionów c.o.

Uwaga: po zakończeniu robót należy przywidzieć przyjazd wykonawcy instalacji c.o. w okresie grzewczym w celu dokonania ewentualnych poprawek i uzupełnień w zakresie poprawności działania systemu instalacji c.o. dla całego budynku, w tym pięter istniejących nie remontowanych (parter) oraz wyremontowanych dotychczas;

- Regeneracja powierzchni dachowych pokrytych papą – wymiana papy na nową lub lokalne uszczelnienia dla powierzchni oscylującej do obmiaru do 700m2 dachu, zakresy będą wskazywane w trakcie realizacji zleconego zakresu robót wraz z dobraniem technologii naprawy w zależności od stanu zastałego;

- Wymiana i uzupełnienie elementów rynien i rur spustowych na budynku jadalni i kuchni wraz z niezbędnymi obróbkami, uszczelnieniami oraz lokalnymi naprawami połaci dachowej w miejscu styku z obróbkami, rynnami itp.;

- Wymiana i uzupełnienie elementów rynien i rur spustowych na zakresach innych niż jadalnia i kuchnia w ilości do 100mb w raz z niezbędnymi obróbkami, uszczelnieniami oraz lokalnymi naprawami połaci dachowej w miejscu styku z obróbkami, rynnami itp.;

- Uporządkowanie, regulacje i poprawa zamocowań istniejących elementów DFA (drobne formy architektoniczne) na terenie przy budynku internatu;

- Montaż listew odbojowych na modernizowanych zakresach półpięter (zakres podstawowy oraz ewentualnie wybrana Opcja);

- Naprawa szpachlarsko-malarska wskazanych spękań na ścianach, zabudowach oraz sufitach w miejscach wskazywanych przez NI w trakcie realizacji robót, w ilości do 800m2 powierzchni naprawianych;

- Naprawy tapeciarskie lub wykonanie na nowo tapet/fototapet w wskazanych miejscach w ilości do 60m2;

- Naprawa lub odtworzenie powierzchni kafelkarskich wraz z izolacjami, obróbkami, uszczelnieniami i silikonowaniami w ilości do 50m2;

- Osuszenie wskazanych pomieszczeń piwnicznych o łącznym metrażu pom. do 100m2 wraz z wykonaniem izolacji ścian i posadzek w technologii zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez NI na etapie realizacji robót, po zakończeniu robót pomieszczenia należy wykończyć;

- Uzupełnienie szklenia w istniejących oknach zakwalifikowanych przez NI w trakcie realizacji robót jako niezbędnych do wymiany, w ilości do 100m2;

- Po zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych wykonać należy chlorowania instalacji wody zdatnej do użycia na całym obiekcie, wraz z wykonaniem niezbędnych badań chemicznych do dalszych procedur odbiorowych SANEPID

- Rozbudowa pamięci systemu CCTV o 100% pojemności;

Z opcją 1 zakres zamówienia obejmuje również:

a) Kompleksową przebudowę 1/2 I piętra, w osiach I-VII/A-D z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu obiektu budowlanego, a w szczególności:

- 100% zakresu prac rozbiórkowych elementów budowlanych oraz istniejących instalacji, segregacji i utylizacji urobku z rozbiórek i demontaży;

- 100% zakresu prac wykończeniowych i instalacyjnych, białych montaży jw. z wyłączeniem z zakresu prac wykończeniowych obszaru klatki schodowej oraz pomieszczeń łazienek ogólnodostępnych w osiach III-V/A-B. W obszarach wyłączonych z zakresu prac wykończeniowych wykonujemy tranzyty instalacyjne – wentylację, wodę, WLZ oraz c.o. wraz z montażem docelowej ilości grzejników na przedmiotowym półpiętrze I;

Z opcją 2 zakres zamówienia obejmuje również:

a) Kompleksową przebudowę 1/2 I piętra, w osiach I-VII/A-D z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu obiektu budowlanego, a w szczególności:

- 100% zakresu prac rozbiórkowych elementów budowlanych oraz istniejących instalacji, segregacji i utylizacji urobku z rozbiórek i demontaży;

- 100% zakresu prac wykończeniowych i instalacyjnych, białych montaży jw. z wyłączeniem z zakresu prac wykończeniowych obszaru klatki schodowej oraz pomieszczeń łazienek ogólnodostępnych w osiach III-VII/A-B. W obszarach wyłączonych z zakresu prac wykończeniowych wykonujemy tranzyty instalacyjne – wentylację, wodę, WLZ oraz c.o. wraz z montażem docelowej ilości grzejników na przedmiotowym półpiętrze I;

Z opcją 3 zakres zamówienia obejmuje również:

a) Kompleksową przebudowę 1/2 I piętra, w osiach I-VII/A-D z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu obiektu budowlanego, a w szczególności:

- 100% zakresu prac rozbiórkowych elementów budowlanych oraz istniejących instalacji, segregacji i utylizacji urobku z rozbiórek i demontaży;

- 100% zakresu prac wykończeniowych i instalacyjnych, białych montaży jw. z wyłączeniem z zakresu prac wykończeniowych obszaru klatki schodowej oraz pomieszczeń łazienek ogólnodostępnych w osiach I-VII/A-B. W obszarach wyłączonych z zakresu prac wykończeniowych wykonujemy tranzyty instalacyjne – wentylację, wodę, WLZ oraz c.o. wraz z montażem docelowej ilości grzejników na przedmiotowym półpiętrze I;

Z opcją 4 zakres zamówienia obejmuje również:

a) Kompleksową przebudowę 1/2 I piętra, w osiach I-VII/B-D z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu obiektu budowlanego, a w szczególności:

- 100% zakresu prac rozbiórkowych elementów budowlanych oraz istniejących instalacji, segregacji i utylizacji urobku z rozbiórek i demontaży w osiach jw;

- 100% zakresu prac wykończeniowych i instalacyjnych, białych montaży w osiach jw.

Wykonawca winien przywidzieć wszelkiego rodzaju roboty inne i niesprecyzowane wprost, a wynikające z wykonywania prac na istniejącym obiekcie w sposób umożliwiający niezależne funkcjonowanie części obiektu przebudowywanego oraz istniejącego.

W ramach zleconego zakresu robót obowiązkowy jest udział Wykonawcy w uzyskaniu warunkowego pozwolenia na użytkowanie przebudowywanego fragmentu obiektu budowlanego wraz z ewentualnymi uzupełnieniami i poprawkami mającymi na celu uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie fragmentu obiektu (w zakresie podstawowym i/lub opcji).

Niezależnie od zakresu robót (Zakres podstawowy i/lub Opcje) Wykonawca powinien uwzględnić ryzyko przyjęcia ryczałtowego charakteru wynagrodzenia tj. ujęcia w wynagrodzeniu wszystkich kosztów czynności związanych z realizacją robót objętych dokumentacją projektową lub wytycznymi Nadzoru Inwestorskiego, w tym ryzyka Wykonawcy z tytułu należytego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwana dalej „ustawą Pzp".

I. Zamawiający:

1. Zespół Szkół Morskich

ul. Jana Sołtana 2

72-602 Świnoujście

telefon: 91 321 62 87

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://www.zsm.edu.pl/

3. Adres strony internetowej do składania ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą (przy użyciu „miniPortalu”): https://miniportal.uzp.gov.pl.

4. Elektroniczna skrzynka podawcza epuap: https://epuap.gov.pl/ZSMSwinoujscie  

5. Adres poczty elektronicznej: [email protected]

II. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy:

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 roboty budowlane,

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

 • Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi zespołu szkół morskich w Świnoujściu - Etap IV”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:

Zakres podstawowy:

a) Kompleksową przebudowę 1/2 II piętra, w osiach I-VII/A-D z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu obiektu budowlanego, a w szczególności:

- 100% zakresu prac rozbiórkowych elementów budowlanych oraz istniejących instalacji, segregacji i utylizacji urobku z rozbiórek i demontaży;

- 100% zakresu prac wykończeniowych i instalacyjnych, białych montaży jw. z wyłączeniem z zakresu prac wykończeniowych obszaru klatki schodowej oraz pomieszczeń łazienek ogólnodostępnych w osiach III-V/A-D. W obszarach wyłączonych z zakresu prac wykończeniowych wykonujemy tranzyty instalacyjne – wentylację, wodę, WLZ oraz c.o. wraz z montażem docelowej ilości grzejników na przedmiotowym półpiętrze II oraz półpiętrze III i IV w osiach jw.;

b) Zakres prac praz towarzyszących, remontowych i modernizacyjnych polegających na wykonaniu wskazywanych, w trakcie realizacji zadania, przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski kompleksowych robót, a w szczególności:

- Wykonanie na etapie dokumentacji powykonawczej pełnego schematu instalacji elektrycznych oraz SSP dla zakresów zleconych (podstawowy i ewentualnie wskazana przez Zamawiającego Opcją) wraz z piętrami wykonanymi dotychczas (Etapy I-III);

- Regeneracja istniejącego węzła cieplnego wraz z wymianą pomp lub wymiana węzła cieplnego, regulacjami (zakres zostanie potwierdzony w trakcie realizacji robót), krezowaniem całego systemu instalacji c.o. oraz wymianą starych podejść instalacyjnych pod piony c.o. na całym budynku (rury istniejące) na orurowanie docelowe wraz z wykonaniem brakujących zaworów odcinających w poziomie piwnicy przy każdym z pionów c.o.

Uwaga: po zakończeniu robót należy przywidzieć przyjazd wykonawcy instalacji c.o. w okresie grzewczym w celu dokonania ewentualnych poprawek i uzupełnień w zakresie poprawności działania systemu instalacji c.o. dla całego budynku, w tym pięter istniejących nie remontowanych (parter) oraz wyremontowanych dotychczas;

- Regeneracja powierzchni dachowych pokrytych papą – wymiana papy na nową lub lokalne uszczelnienia dla powierzchni oscylującej do obmiaru do 700m2 dachu, zakresy będą wskazywane w trakcie realizacji zleconego zakresu robót wraz z dobraniem technologii naprawy w zależności od stanu zastałego;

- Wymiana i uzupełnienie elementów rynien i rur spustowych na budynku jadalni i kuchni wraz z niezbędnymi obróbkami, uszczelnieniami oraz lokalnymi naprawami połaci dachowej w miejscu styku z obróbkami, rynnami itp.;

- Wymiana i uzupełnienie elementów rynien i rur spustowych na zakresach innych niż jadalnia i kuchnia w ilości do 100mb w raz z niezbędnymi obróbkami, uszczelnieniami oraz lokalnymi naprawami połaci dachowej w miejscu styku z obróbkami, rynnami itp.;

- Uporządkowanie, regulacje i poprawa zamocowań istniejących elementów DFA (drobne formy architektoniczne) na terenie przy budynku internatu;

- Montaż listew odbojowych na modernizowanych zakresach półpięter (zakres podstawowy oraz ewentualnie wybrana Opcja);

- Naprawa szpachlarsko-malarska wskazanych spękań na ścianach, zabudowach oraz sufitach w miejscach wskazywanych przez NI w trakcie realizacji robót, w ilości do 800m2 powierzchni naprawianych;

- Naprawy tapeciarskie lub wykonanie na nowo tapet/fototapet w wskazanych miejscach w ilości do 60m2;

- Naprawa lub odtworzenie powierzchni kafelkarskich wraz z izolacjami, obróbkami, uszczelnieniami i silikonowaniami w ilości do 50m2;

- Osuszenie wskazanych pomieszczeń piwnicznych o łącznym metrażu pom. do 100m2 wraz z wykonaniem izolacji ścian i posadzek w technologii zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez NI na etapie realizacji robót, po zakończeniu robótpomieszczenia należy wykończyć;

- Uzupełnienie szklenia w istniejących oknach zakwalifikowanych przez NI w trakcie realizacji robót jako niezbędnych do wymiany, w ilości do 100m2;

- Po zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych wykonać należy chlorowania instalacji wody zdatnej do użycia na całym obiekcie, wraz z wykonaniem niezbędnych badań chemicznych do dalszych procedur odbiorowych SANEPID

- Rozbudowa pamięci systemu CCTV o 100% pojemności;

Przy wycenie należy uwzględnić poniższe wytyczne:

 1. Architektura i konstrukcja:

Zgodnie z dokumentacja przetargową w standardzie jak dotychczas wykonane etapy pośrednie inwestycji (I i II), z uwzględnieniem następujących wytycznych:

a) uwzględnić ryzyka wynikające z realizacji robót na istniejącym i czynnym obiekcie, a w szczególności:

- możliwość zwiększenia ilości zakresów prac rozbiórkowych i odtworzeniowych przy tynkach, posadzkach i ścianach;

- konieczność zapewnienia możliwości jednoczesnego funkcjonowania pięter innych niż remontowane/przebudowywane;

- konieczność zapewnienie nieustannie działającej wentylacji grawitacyjnej na piętrach niższych niż remontowane/przebudowywane;

- konieczność uzupełnienia powstałych w trakcie realizacji robót poprawek lub zmian tras i przebiegów wewnętrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z zabudowami, przejściami (klasowymi lub bezklasowymi);

- konieczność wykonania tymczasowych zabudów ciągów komunikacyjnych kolidujących z zakresem realizowanych robót oraz zabudów instalacji tymczasowych realizowanych na potrzeby podłączenia pięter remontowanych/przebudowywanych;

b)  uwzględnić ryzyko konieczności wyniesienia i zeskładowania we wskazanym przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski wyposażenia ruchomego na remontowanych/przebudowywanych piętrach;

c) uwzględnić inne ryzyka związane z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, które musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową lub wytycznymi Nadzoru Inwestorskiego, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu należytego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty;

d) wykonać naprawę uszkodzeń mechanicznych w drzwiach wejściowych do klatki A, uzupełnić brakujące bolce/tuleje zabezpieczeń skrzydeł stałych w istniejących drzwiach aluminiowych;

 •  Instalacje sanitarne:

Zgodnie z dokumentacja przetargową w standardzie jak dotychczas wykonane etapy pośrednie inwestycji (I - III), z uwzględnieniem następujących wytycznych:

- konieczność zapewnienia nieustannie działającej wentylacji grawitacyjnej na piętrach niższych niż remontowane/przebudowywane;

- wykonanie tymczasowych instalacji i zabudów na potrzeby zapewnienia możliwości uruchomienia i funkcjonowania remontowanych i przebudowywanych półpięter;

- wykonanie instalacji sanitarnych (wentylacji i wod-kan) z uwzględnieniem niezbędnych przewodów i osprzętów na potrzeby późniejszego podłączenia pięter niższych niż remontowane i przebudowywane;

- możliwość zaistnienia konieczności wybudowania stacji hydroforowej (podniesienia ciśnienia) na potrzeby obsługi instalacji hydrantowej wraz z ewentualnymi zaworami odcinającymi w przypadku braku wydajności instalacji (badanie hydrantów);

- konieczność wykonania czyszczenia i odkażenia całej instalacji wodnej obiektu – wykonać na etapie poboru próbek do badań, po zakończeniu robót budowlano-instalacyjnych;

- regulację wentylatorów wydajności i poziomu generowanego hałasu wykonanych oraz istniejących;

- uwzględnić inne ryzyka związane z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, które musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową lub wytycznymi Nadzoru Inwestorskiego, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu należytego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.

 •  Instalacje elektryczne:

Zgodnie z dokumentacja przetargową w standardzie jak dotychczas wykonane etapy pośrednie inwestycji (I – III), z uwzględnieniem następujących wytycznych:

- sterowanie oświetleniem na korytarzu jak w etapach poprzedzających (czujki ruchu zamiast przycisków) + sterowanie oświetleniem zewnętrznym;

-  WLZ zmiana trasy: prowadzić w śladzie dotychczas wykonanych elementów okablowań, uwzględnić możliwą konieczność rozbudowy drabin kablowych – o ile zaistnieje taka konieczność, wykonania przejść przebić oraz zabezpieczeń i zabudów – bezklasowych lub ppoż.;

- kable niskoprądowe – jak wyżej;

- w rozdzielnicach na modernizowanych piętrach przewidzieć dodatkowe miejsce (rezerwę) na zabezpieczenia wentylatorów;

-SSWiN – manipulator – okablowanie doprowadzić do pomieszczenia technicznego (rozdzielni i teletechniki);

- CCTV – rozbudować system domofonowy o dodatkowe 4 pkt. w wskazanych klasach na parterze budynku internatu z funkcją wideo, zwiększyć o 100% pamięć dysku / rejestrator systemu CCTV;

- przejścia pionowe przez stropy wykonać jako ppoż.;

- SSP wg projektu – klatkę B wpiąć w pętlę 1 lub 2 piętra (tę, do której nie jest wpięta klatka A);

- kable ppoż. Prowadzić na uchwytach systemowych metalowych (nie razem z elektrycznymi);

- instalacje elektryczne - jak w etapie I-III;

- uwzględnić inne ryzyka związane z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, tj. wszystkie koszty czynności związanych z realizacją robót objętych dokumentacją projektową lub wytycznymi Nadzoru Inwestorskiego, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu należytego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.

Niezależnie od zakresu przedmiotu zamówienia (podstawowy lub opcje) Wykonawca winien przywidzieć wszelkiego rodzaju roboty inne i niesprecyzowane wynikające z wykonywania prac na istniejącym obiekcie w sposób umożliwiający niezależne funkcjonowanie części obiektu przebudowywanego oraz istniejącego.

W ramach zleconego zakresu robót obowiązkowy jest udział Wykonawcy w uzyskaniu warunkowego pozwolenia na użytkowanie przebudowywanego fragmentu obiektu budowlanego wraz z ewentualnymi uzupełnieniami i poprawkami mającymi na celu uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie fragmentu obiektu (w zakresie podstawowym i/lub opcji).

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robót w takich ilościach, aby obejmowały pełen zakres prac koniecznych do poprawnej realizacji obiektów. Należy przy tym uwzględnić wszelkie roboty oraz materiały, jak i czynności nie opisane w przedmiarach, a ujawnione w jakikolwiek sposób gdziekolwiek w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w opisie) bądź nigdzie nie ujawnione, a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej.

 • Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz dokumentacji projektowej (projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) stanowiącej załącznik nr 6. Ewentualnie załączone przedmiary robót (jeżeli występują) stanowią część pomocniczą dla ustalenia ceny jednostkowej. Wykonawca we własnym zakresie powinien oszacować niezbędne dane ilościowe, biorąc pod uwagę załączoną dokumentację, szkice itp.
 • We wszystkich miejscach SWZ lub dokumentacji projektowej, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej.
 • Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych, bez względu na branże, w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia.
 • Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 • Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Zgodnie z treścią § 12 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
 • Prawo opcji:
 • Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji polegać będzie na zwiększeniu (rozszerzeniu) realizacji przedmiotu zamówienia o następujące roboty budowlane:
 1. opcja 1:

Kompleksową przebudowę 1/2 I piętra, w osiach I-VII/A-D z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu obiektu budowlanego, a w szczególności:

- 100% zakresu prac rozbiórkowych elementów budowlanych oraz istniejących instalacji, segregacji i utylizacji urobku z rozbiórek i demontaży;

- 100% zakresu prac wykończeniowych i instalacyjnych, białych montaży jw. z wyłączeniem z zakresu prac wykończeniowych obszaru klatki schodowej oraz pomieszczeń łazienek ogólnodostępnych w osiach III-V/A-B. W obszarach wyłączonych z zakresu prac wykończeniowych wykonujemy tranzyty instalacyjne – wentylację, wodę, WLZ oraz c.o. wraz z montażem docelowej ilości grzejników na przedmiotowym półpiętrze I.

Maksymalna wartość opcji 1 to 1 217 500,00 złotych (słownie: jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy pięćset złotych 0/100 gr brutto)

 • opcja 2:

Kompleksową przebudowę 1/2 I piętra, w osiach I-VII/A-D z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu obiektu budowlanego, a w szczególności:

- 100% zakresu prac rozbiórkowych elementów budowlanych oraz istniejących instalacji, segregacji i utylizacji urobku z rozbiórek i demontaży;

- 100% zakresu prac wykończeniowych i instalacyjnych, białych montaży jw. z wyłączeniem z zakresu prac wykończeniowych obszaru klatki schodowej oraz pomieszczeń łazienek ogólnodostępnych w osiach III-VII/A-B. W obszarach wyłączonych z zakresu prac wykończeniowych wykonujemy tranzyty instalacyjne – wentylację, wodę, WLZ oraz c.o. wraz z montażem docelowej ilości grzejników na przedmiotowym półpiętrze I.

Maksymalna wartość opcji 2 to 1 032 730,00 złotych (słownie: jeden milion trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści zł 0/100 gr brutto)

 • opcja 3:

Kompleksową przebudowę 1/2 I piętra, w osiach I-VII/A-D z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu obiektu budowlanego, a w szczególności:

- 100% zakresu prac rozbiórkowych elementów budowlanych oraz istniejących instalacji, segregacji i utylizacji urobku z rozbiórek i demontaży;

- 100% zakresu prac wykończeniowych i instalacyjnych, białych montaży jw. z wyłączeniem z zakresu prac wykończeniowych obszaru klatki schodowej oraz pomieszczeń łazienek ogólnodostępnych w osiach I-VII/A-B. W obszarach wyłączonych z zakresu prac wykończeniowych wykonujemy tranzyty instalacyjne – wentylację, wodę, WLZ oraz c.o. wraz z montażem docelowej ilości grzejników na przedmiotowym półpiętrze I.

Maksymalna wartość opcji 3 to 847 960,00 złotych (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł 0/100 gr brutto)

 • opcja 4:

Kompleksową przebudowę 1/2 I piętra, w osiach I-VII/B-D z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu obiektu budowlanego, a w szczególności:

- 100% zakresu prac rozbiórkowych elementów budowlanych oraz istniejących instalacji, segregacji i utylizacji urobku z rozbiórek i demontaży w osiach jw;

- 100% zakresu prac wykończeniowych i instalacyjnych, białych montaży w osiach jw.

Maksymalna wartość opcji 4 to 730 500,00 złotych (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy pięćset zł 0/100 gr brutto)

Przy wycenie opcji 1, 2, 3 i 4 należy uwzględnić wytyczne 1), 2) i 3) jak dla zakresu podstawowego dla instalacji i punktów styku zakresów dla przegród, instalacji i warunków funkcjonalnych.

Niezależnie od zakresu przedmiotu zamówienia (podstawowy lub opcje) Wykonawca winien przywidzieć wszelkiego rodzaju roboty inne i niesprecyzowane wynikające z wykonywania prac na istniejącym obiekcie w sposób umożliwiający niezależne funkcjonowanie części obiektu przebudowywanego oraz istniejącego.

W ramach zleconego zakresu robót obowiązkowy jest udział Wykonawcy w uzyskaniu warunkowego pozwolenia na użytkowanie przebudowywanego fragmentu obiektu budowlanego wraz z ewentualnymi uzupełnieniami i poprawkami mającymi na celu uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie fragmentu obiektu (w zakresie podstawowym i/lub opcji).

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robót w takich ilościach, aby obejmowały pełen zakres prac koniecznych do poprawnej realizacji obiektów. Należy przy tym uwzględnić wszelkie roboty oraz materiały, jak i czynności nie opisane w przedmiarach, a  ujawnione w jakikolwiek sposób gdziekolwiek w dokumentacji projektowej ((na rysunkach lub w opisie) bądź nigdzie nie ujawnione, a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej.

 • Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa jednej z wyżej wymienionych opcji od pozyskania lub posiadania środków finansowych na ten cel. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 • Warunkiem uruchomienia prawa opcji 1 albo opcji 2 albo opcji 3 albo opcji 4 jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji. Zamawiający złoży ww. oświadczenie lub poinformuje wykonawcę o nieskorzystaniu z prawa opcji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Celem usunięcia wątpliwości ustala się, iż brak złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w przypisanym terminie będzie oznaczał, iż Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.
 • Przedmiot zamówienia objętego prawem opcji opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do siwz:

IV. Termin wykonania zamówienia:

100 dni od dnia podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
 2. wymienionego w wykazach, określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i z udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE)  269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L z 17.03.2014, str. 6 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r., - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054 oraz w 2022 r. poz. 25);
 3. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach, określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r., - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054 oraz w 2022 r. poz. 25);
 4. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot, wymieniony w wykazach, określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r., - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054 oraz w 2022 r. poz. 25);
 5. jak również spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 6. . Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00zł

Uwaga: Składając Ofertę Wykonawca oświadcza, że w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedstawi do akceptacji NI i Zamawiającego elementy stolarki drzwiowej, elementów białego montażu i urządzeń oraz dokona zamówienia tych elementów – wraz z osprzętem;

 • zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że
 • w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto każda. Za jedną robotę budowlaną Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont obiektu kubaturowego (tj. budynku lub innego obiektu budowlanego, któremu można przypisać parametr objętości), w zakres której wchodziły co najmniej roboty branży ogólnobudowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej, bez określania udziału wartości tych robót w całkowitej wartości roboty budowlanej. Przeliczanie walut obcych na złote polskie przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania.
 •  dysponują lub będą dysponować minimum po jednej osobie, która będzie faktycznie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o niżej opisanych kwalifikacjach na każde z poniżej wymienionych stanowisk:
 • Kierownik budowy:

- posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

- posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego.

 • Kierownik robót branży sanitarnej:

- posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

- posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego;

 • Kierownik robót branży elektrycznej:

- posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

- posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego;

*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

 • Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Va. Przesłanki fakultatywnego wykluczenia wykonawcy z postępowania:

Zamawiający nie formułuje przesłanek fakultatywnego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

VI. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń, składanych przez wykonawcę, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 1. wraz z ofertą:
 2. wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
 3. oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

1a.      Oświadczenie wykonawcy, składane na żądanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).

1b. Przepisu, o którym mowa w pkt 1a można nie stosować w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

 • Podmiotowe środki dowodowe, składane na żądanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości (w złotych brutto), daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył - § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415);
 • informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień (z podaniem daty i pełnej nazwy oraz podstawy prawnej ich wydania), doświadczenia (wykonane zamówienie, pełniona funkcja i okres pełnienia powierzonej funkcji (od m-c/rok - do m-c/rok)) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność (wzór oświadczenia zawarty we wzorze formularza oferty).
 • Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp).
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 4, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

 • Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1a i 2 (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp).
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).

Dodatkowe informacje:

 • przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29  kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).
 • Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
 • za podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
 • zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.
 • wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
 • Ilekroć w treści SWZ jest mowa o:

 „budowie lub przebudowie lub remoncie” - należy przez to rozumieć budowę lub przebudowę lub remont w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

 „kierowniku budowy” lub „kierowniku robót” - należy przez to rozumieć kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.

VII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:

 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o środkach komunikacji elektronicznej, należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344).
 2. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 3. Pobranie i odczytanie dokumentów elektronicznych, oświadczeń, kopii dokumentów elektronicznych i oświadczeń, informacji, wniosków przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie może powodować poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów.
 4. W przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający uzna, iż korespondencja dotarła czytelna do wykonawcy w dniu i godzinie jej nadania (zgodnie z raportem poczty elektronicznej).
 5. Zamawiający może komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Przesłanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu poczty elektronicznej lub „miniPortalu” (https://miniportal.uzp.gov.pl).
 7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
 8. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:

Anita Bańkowska, Jarosław Myśko.

9. W przypadku zaistnienia jednej sytuacji określonych w art. 65 ust. 1 ustawy Pzp, art. 66 ustawy Pzp lub art. 69 ustawy Pzp Zamawiający będzie kontaktował się z wykonawcami telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu: +48 531 823 655.

VIIa. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

 1. Składanie ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą dopuszcza się jedynie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu systemu „miniPortal” (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).
 2. Korzystanie z „miniPortalu” jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z systemu „miniPortal” oraz Warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
 3. Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu „miniPortal” oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
 6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .pdf, .gif,  .jpg, .jpeg,  .ods,  .png, .svg,  .tif,  .txt,  .xls, .xlsx, .xml, .zip, .7z (zalecane).
 7. Sposób złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym zaszyfrowania oferty, sposób wycofania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
 8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również w systemie „miniPortal”.
 • Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

VIII. Wymagania dotyczące wadium:

1)  pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

IX. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą: do dnia: 30 sierpnia 2022 r.

X. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, na etapie składania ofert:
  1. wypełniony formularz oferty z określeniem:
 • dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 1 i 4 SWZ;
  • dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu.
 • Złożenie oferty wyraża stanowczą wolę wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach określonych w SWZ oraz w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SWZ.
 • Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi, bądź przez osobę upoważnioną.
 • Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to z jego treści musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty.
 • Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu pełnomocnictwa, które należy złożyć w oryginale, w takiej samej formie, jak składana oferta, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego złożonego przez notariusza lub poprzez opatrzenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonej uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przekazane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny, niezmywalnym tuszem, atramentem, wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę.
 • W przypadku sporządzania oferty i załączników na innych drukach niż formularze załączone do niniejszej SWZ, należy zachować zakres danych zgodny z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności, oferta musi zawierać adres poczty elektronicznej wykonawcy lub pełnomocnika wykonawcy.
 • Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego (poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych) jest obowiązany wykazać w składanej ofercie za pomocą dowolnych środków dowodowych, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu specyfikację techniczną rozwiązań równoważnych, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamiana materiałów, rozwiązań na etapie wykonawstwa bez uprzedniego wskazania na stosowanie zamienników w ofercie, będzie dopuszczalne jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za wyraźną zgodą Zamawiającego.
 • Za równoważne zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany poprzez użycie przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.
 • Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, spoczywa na wykonawcy.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
 • Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tj. zamówień uzupełniających możliwych do udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, a polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
 • Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 • Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 • Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub załączenia katalogów elektronicznych do oferty.
 • Zamawiający przewiduje obowiązek odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej, celem szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia przed złożeniem oferty. Wykonawca jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. W celu dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z następującą osobą: p. Anita Bańkowska, pod adres e-mail: [email protected].

XI. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:

 1. za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl.
 2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.08.2022 r. do godziny 10:00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 45 minut po upływie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 2. Otwarcie ofert jest publiczne.
 4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na „miniPortalu”.
 6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie ryczałtową cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (podając ją w zapisie liczbowym) odrębnie dla zakresu podstawowego i dla każdej z opcji, uwzględniającą podatek od towarów i usług w stawce właściwej na dzień złożenia oferty.
 2. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020r.
  poz. 106 ze zm.),
  dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
 3.  W ofercie, o której mowa w pkt 2, wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

 • Wzór formularza oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

XIII. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób oceny ofert:

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
 1. cena (C) – waga kryterium 60 %

       Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

                   najniższa cena ofertowa   

     C  = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 %

    cena ofertowa w ofercie ocenianej

Jako cenę służącą do obliczenia punktów w kryterium „cena” Zamawiający przyjmie cenę brutto podaną w ofercie za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia oraz cenę brutto za wykonanie zakresu przedmiotu zamówienia objętego prawem wszystkich opcji.

 • okres rękojmi i gwarancji (RG) – waga kryterium 20 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji”

Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium w zależności od długości zaoferowanego przez wykonawcę w formularzu oferty okresu rękojmi i gwarancji zgodnie z następującymi zasadami:

 1. za zaoferowanie okresu rękojmi i gwarancji w wymiarze 60 miesięcy – 0 pkt
 2. za zaoferowanie okresu rękojmi i gwarancji w wymiarze 72 miesięcy – 20 pkt

W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Minimalny okres rękojmi i gwarancji: 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Maksymalny okres rękojmi gwarancji: 72 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Wykonawca, który w niniejszym kryterium w formularzu ofertowym nie wypełni żadnej z możliwych opcji lub zaznaczy więcej niż jedną opcję, zamawiający uzna, że wykonawca oferuje minimalny okres rękojmi i gwarancji w wymiarze 60 miesięcy; wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w tym kryterium.

 • wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (K) – waga kryterium 20 %

Sposób przyznania punktów w niniejszym kryterium:

Zamawiający przyzna punkty w kryterium w zależności od wysokości zaoferowanej przez Wykonawcę w formularzu oferty kary umownej zgodnie z następującymi zasadami:

 1. za zaoferowanie kary umownej w wysokości 2.000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0 pkt
  1. za zaoferowanie kary umownej w wysokości 4.000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 20 pkt

Wykonawca, który w niniejszym kryterium w formularzu ofertowym nie wypełni żadnej z możliwych opcji lub zaznaczy więcej niż jedną opcję, zamawiający uzna, że wykonawca oferuje wysokość kary umownej w minimalnym wymiarze wymaganym przez Zamawiającego, tj. 2.000,00 zł brutto; wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w tym kryterium.

Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.

Liczba punktów = C + RG + K

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 1. Wykonawca w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zobowiązany jest zgłosić się w celu zawarcia umowy.
 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli ich oferta zostanie wybrana, Zamawiający żąda dostarczenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy.
 3. Zamawiający może wyrazić zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”:

 1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
 2. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

nr konta: 64 1010 1599 0527 0613 9120 0000

 • Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, określonej w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu zabezpieczenia, oraz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi być dostarczony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
 • Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu, na każde jego żądanie pełnej kwoty zabezpieczenia, a także musi obejmować cały okres wykonywania zamówienia wraz z zabezpieczeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
 • Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

XVI. Zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Przewidywane zmiany zostały określone w projekcie umowy.

XVII. Pozostałe informacje:

 1. Przy podjęciu decyzji o niedokonywaniu podziału zamówienia na części Zamawiający kierował się następującymi powodami: wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, wartość zamówienia nie przekracza możliwości jego wykonania przez średnich lub małych wykonawców, potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, wielkość i zakres zamówienia dostosowane są do sektorów MŚP oraz do wykonania zamówienia zaangażowanych powinno być nie więcej niż kilkunastu pracowników.
 2. W związku z tym, że zamówienie ma być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
 3. Zamawiający udostępnia przedmiar robót w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki.
 4. Załączony przedmiar robót, na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) nie stanowi części dokumentacji projektowej, w związku z czym nie stanowi podstawy do opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.
 5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

XVIII. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, w szczególności:

 1. odwołanie (do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”) wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

 • odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
 • odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
 • odwołanie, w przypadku, gdy Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania,

b) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;

 • na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

XIX. Załączniki do niniejszej specyfikacji:

 1. Wzór formularza oferty.
 2. 2.  Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
 3. spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Projekt umowy.
 5. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
 6. Dokumentacja projektowa

Członkowie komisji przetargowej:

 1. …………………………………………..
  1. …………………………………………..
  1. …………………………………………..

……………………………………….

Dyrektor Zespołu Szkół Morskich

w Świnoujściu

WSZYSTKIE PLIKI SĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA W PONIŻSZYM LINKU:

https://drive.google.com/drive/folders/1h4Nyg2Z9m5ldzlda1J8RoVOGh92k6TFO?usp=sharing

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita Polska70 lat Portu Szczcin-ŚwinoujścieLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl