hello world!

Dostawa mebli i wyposażenia
do internatu Zespołu Szkół
Morskich w Świnoujściu
z podziałem na trzy części

28 czerwca 2022

Edytowane 1 lipca 2022: dodano plik z wyjaśnieniem treści zamówienia SWZ.

Edytowane 05 lipca: dodano wyjaśnienia treści SWZ 2 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Edytowano 13 lipca: dodano informację z otwarcia ofert

Edytowano 14 lipca: dodano informację o sprostowaniach ofert oraz z otwarcia ofert

Edytowano 26 lipca 2022: dodano wynik najkorzystniejszej oferty

Edytowano 3 sierpnia 2022: dodano wybór najkorzystniejszej oferty w cz.2

Edytowano 1 września 2022: dodano pliki: ogłoszenie o zawarciu umowy, ogłoszenie o zmianie umowy

Pliki do pobrania na końcu artykułu.

Nr sprawy: ZSM-2/735/2022
Specyfikacja
Warunków
Zamówienia
ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół Morskich, ul. Jana Sołtana 2, 72-602 Świnoujście
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI
NA DOSTAWY, PN:
„Dostawa mebli i wyposażenia
do internatu Zespołu Szkół
Morskich w Świnoujściu
z podziałem na trzy części”
Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019r. poz. 2019 ze zm.) zwana dalej „ustawą Pzp".
Znak sprawy: ZSM-2/735/2022
Świnoujście, dnia 27 czerwca 2022 roku
2
I. Zamawiający:

 1. Zespół Szkół Morskich
  ul. Jana Sołtana 2
  72-602 Świnoujście
 2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, strony internetowej, na której
  udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej
  dalej „SWZ”, oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
  udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl i https://www.zsm.edu.pl/
 3. Adres strony internetowej BIP Zamawiającego: https://zsmswinoujscie.bip.gov.pl
 4. Adres strony internetowej do składania ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń
  składanych wraz z ofertą (przy użyciu „miniPortalu”): https://miniportal.uzp.gov.pl i
  https://ezamowienia.gov.pl
 5. Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: https://epuap.gov.pl/ZSMSwinoujscie
 6. Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  II. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy:
 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
  podstawowym w granicy progów krajowych, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
  września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.)
  (dalej: ustawa Pzp).
 8. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące
  dostaw.
 9. Do spraw nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
 10. Do spraw nieuregulowanych ustawą Pzp mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
  kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), zwanej w
  dalszej części „Kodeksem Cywilnym”.
 11. Ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, zostało
  opublikowane nadto na stronie internetowej Zamawiającego w dniu publikacji w Biuletynie
  Zamówień Publicznych i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
 12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
  negocjacji.
 13. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli
  środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały
  mu przyznane w całości lub w części.
  III. Opis przedmiotu zamówienia:
 14. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  1) w części I:
  39100000-3 – meble,
  2) w części II:
  39220000-0 – sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe
  oraz artykuły cateringowe,
  3) w części III:
  39515440-1 – żaluzje pionowe.
 15. Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół
  Morskich w Świnoujściu z podziałem na trzy części.
  Zakres podstawowy części I: Zamówienie obejmuje zakresem dostawę mebli do internatu
  Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu przy ul. Jana Sołtana 2. Zakres tej części zamówienia
  obejmuje: zakup, dostawę, transport, wniesienie i montaż oraz instalację mebli w miejscach
  internatu wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres tej części zamówienia został
  określony w Opisie przedmiotu zamówienia – część I (zakres podstawowy zamówienia)
  stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ – część I.
  Zakres części II: Zamówienie obejmuje zakresem dostawę wyposażenia do internatu Zespołu
  Szkół Morskich w Świnoujściu przy ul. Jana Sołtana 2. Zakres tej części zamówienia obejmuje:
  3
  zakup, dostawę, transport, wniesienie i montaż oraz instalację wyposażenia (jeśli dotyczy) w
  miejscach internatu wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres tej części
  zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia – część II stanowiącym
  załącznik nr 3b do SWZ – część II.
  Zakres części III: Zamówienie obejmuje zakresem dostawę żaluzji do internatu Zespołu Szkół
  Morskich w Świnoujściu przy ul. Jana Sołtana 2. Zakres tej części zamówienia obejmuje: zakup,
  dostawę, transport, wniesienie i montaż żaluzji w miejscach internatu wskazanych przez
  Zamawiającego. Szczegółowy zakres tej części zamówienia został określony w Opisie
  przedmiotu zamówienia – część III stanowiącym załącznik nr 3c do SWZ – część III.
  Niezależnie od części i zakresu dostaw Wykonawca powinien uwzględnić ryzyko
  wynikające z ryczałtu, tj. wszystkie koszty i czynności związane z realizacją dostaw w
  tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
  zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć
  wpływ na koszty, jak również ryzyka realizacji dostaw na czynnym obiekcie.
 16. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy
  stanowiącym załącznik do SWZ i Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do
  SWZ.
 17. We wszystkich miejscach SWZ i jej załącznikach, w których użyto przykładowego znaku
  towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający
  opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
  technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
  ustawy Pzp, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może
  opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym
  przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający
  dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, oznaczając takie wskazania lub odniesienia
  odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych
  materiałów i urządzeń), pod warunkiem, że zaproponowane materiały/produkty będą
  odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom/produktom wskazanym
  przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów/produktów równoważnych
  Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego złożyć opis materiałów
  równoważnych (zawierający co najmniej nawę oraz parametry techniczne), o których mowa w
  Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2 SWZ.
 18. Zdjęcia zamieszczone w Opisie przedmiotu zamówienia są jedynie przykładowe i mają
  charakter poglądowy.
 19. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia nie określono inaczej Zamawiający dopuszcza
  odchylenia od podanych wymiarów i parametrów w wysokości +/- 3%.
 20. Wymagania ogólne: Krawędzie blatów biurek mają być oklejone taśmą PCV o grubości 2mm
  w kolorze płyty meblowej, kolor do akceptacji Zamawiającego na etapie uzgodnienia próbek
  materiałowych, pozostałe wąskie krawędzie mebli min. 1mm, w kolorze płyty meblowej. Płyta
  meblowa w klasie higieny, co najmniej E1. Przy regałach i szafach systemowe - uchwyty
  mocujące. W przypadku mebli stawianych na posadzce, dolna krawędź listew powinna zostać
  zakończona/zabezpieczone systemową okleina oraz silikonem (estetycznie), co ma na celu
  zabezpieczenie elementów meblowych przed podciąganiem wilgoci z posadzki.
 21. Szafki: Materiał konstrukcyjny szafek - płyty obustronnie laminowane melaminą o gr. nie
  mniej niż 18 mm z obrzeżem z twardego PCV o grubości min. 2mm w kolorze płyty meblowej,
  kolor do akceptacji Zamawiającego na etapie uzgodnienia próbek materiałowych. Tylna ściana
  szafek wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości min 10 mm. Szuflady laminowane
  z frontami wykonanymi z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obustronnie
  laminowanej. Spód szuflad z płyty laminowanej o grubości min. 16 mm. Pełny wysuw szuflady
  realizowany poprzez prowadnice. mechanizm spowalniający z funkcją cichego domknięcia
  wyposażony w łożysko kulowe i teleskopową budową prowadnika. Dopuszczalne obciążenie
  40 kg potwierdzone deklaracją producenta oraz oświadczeniem Wykonawcy.
 22. Sposób montażu: dostosować do elementów ścian (pełne lub GKB), w przypadku ścian GKB
  (gips-karton), przy montażu przywidzieć systemowe listwy mocujące, montowane do profili
  4
  ściennych i dostosowane do rozstawów profili ściennych; Zakończenie elementów mocujących
  (dyble, śruby) oraz powstałe w trakcie montażu nieestetyczne szczeliny – do uzupełnienia i
  zamaskowania z zastosowaniem maskownic/listew, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym;
  Pełna regulacja frontu (pion i poziom); Elementy metalowe malowane proszkowo i zaślepki
  otworów regulacyjnych wykonane z tworzywa; Zawiasy pokryte powłoką galwaniczną z funkcją
  otwarcia minimum 90 stopni.
 23. Oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać: atest na pokrycie (dla foteli,
  krzeseł); atest wytrzymałościowy (dla biurek, foteli i krzeseł); atest higieniczny na płytę
  meblową (dla mebli).
 24. W przypadku, gdy w treści niniejszej SWZ przedmiot zamówienia zostaje opisany poprzez
  wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis
  ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinien
  posiadać oferowany przedmiot zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów
  równoważnych. Zamawiający przez podanie w SWZ nazw własnych produktów, będących
  przedmiotem zamówienia, określa minimalne parametry techniczne (wymiary, zastosowany
  materiał itp.), cechy użytkowe (kolor, przeznaczenie, wytrzymałość itp.) oraz jakościowe
  (wykonanie, estetyka, deklaracje zgodności z normami UE itp.) jakim powinny odpowiadać
  produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
 25. Ostateczna akceptacja kształtu, koloru oraz pozostałych parametrów technicznych i
  wizualnych odbędzie się na etapie uzgodnień z Zamawiającym po przedstawieniu poglądowych
  mackupów (próbek – mebli).
 26. Zaproponowane przez Wykonawców produkty równoważne muszą posiadać cechy
  użytkowe i jakościowe nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.
 27. Po zakończeniu montaży Wykonawca dokona inwentaryzacji oraz prób obciążeniowych
  mebli mocowanych na stałe do elementów konstrukcji budynku/pomieszczeń, wyda instrukcję
  użytkowania (uzgodnioną w treści z Zamawiającą) oraz oświadczy wykonanie zleconego
  zakresu robót zgodnie z założeniami SWZ oraz wytycznymi Zamawiającego oraz Inspektora
  nadzoru inwestorskiego wydanymi w trakcie realizacji Zlecenia.
 28. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć
  ofertę na każdą z części zamówienia.
 29. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 30. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 31. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 32. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 33. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania obligatoryjnej dla Wykonawców wizji lokalnej.
 34. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 35. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
 36. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.
 37. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez
  Wykonawcę kluczowych części zamówienia (dopuszczalne jest korzystanie z
  podwykonawstwa).
  IV. Termin wykonania zamówienia:
  Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w okresie od 16 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia
  2022 r.
  V. Warunki udziału w postępowaniu:
 38. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
 39. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
  części zamówienia.
  Va. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania:
 40. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który
  nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
  podstaw wykluczenia.
  5
 41. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z
  dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
  wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  (Dz. U z 2022 r., poz. 835), z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
 42. Zamawiający nie formułuje przesłanek fakultatywnego wykluczenia z postępowania o
  udzielenie zamówienia.
 43. Wykluczenie wykonawcy następuje przy uwzględnieniu art. 111 ustawy Pzp.
 44. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
  zamówienia.
 45. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz.
  V SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
  jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
  finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
  łączących go z nim stosunków prawnych.
 46. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej,
  wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy wykonawca, który polega na zdolnościach lub
  sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
  dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
  potrzeby realizacji zamówienia.
 47. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby
  pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
  postępowaniu.
 48. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady
  spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez
  wykonawcę zgodnie z postanowieniami rozdziału VI SWZ.
  VI. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń, składanych przez
  wykonawcę, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
 49. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
  1)Formularz oferty – w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny
  formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
  2)Oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
  108 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. W przypadku
  wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa
  każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ww. oświadczenie
  należy złożyć w oryginale.
  3)Odpowiednie pełnomocnictwa (również w przypadku składania oferty wspólnej). Ww.
  pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
  4)Oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ wskazujące część
  zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli
  wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są
  znane). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
  Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
  5)Kalkulacja cenowa według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1 (formularz
  oferty) do SWZ (w zależności od części, na którą wykonawca składa ofertę). W
  przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww.
  oświadczenie należy złożyć w oryginale.
  1a. Oświadczenie wykonawcy, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzenia
  braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - oświadczenie wykonawcy
  o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
  Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5
  ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu
  zakłócenie konkurencji - § 3 przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
  dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
  6
  dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r.
  poz. 2415).
  1b. Przepisu, o którym mowa w pkt 1a można nie stosować w przypadku, gdy w postępowaniu
  zostanie złożona tylko jedna oferta.
 50. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
  złożenie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
  oświadczeń i/ub dokumentów na potwierdzenie, że:
  1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w pkt 1, tj.:
  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
  wykazania braku podstawy do wykluczenia.
  W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę
  wspólną.
  Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
  2) Oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, tj. opis materiałów, produktów i
  rozwiązań rówoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie.
  W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę
  wspólną.
  Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 51. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,
  o których mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców (dotyczy także wspólników spółki
  cywilnej). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
  udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
  warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp).
 52. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
  cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1
  ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
  w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
  bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835).
 53. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu ministra Ministra Rozwoju, Pracy i
  Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
  innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy zawarte
  w SWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
  Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców,
  składane są w oryginale.
  VII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający
  będzie komunikował się z wykonawcami:
 54. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o środkach komunikacji elektronicznej, należy
  przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344).
 55. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
  dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
  Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
  przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
  środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
  konkursie (Dz. U. poz. 2452).
 56. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie
  ofert, wadium, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
  zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa
  się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 57. Pobranie i odczytanie dokumentów elektronicznych, oświadczeń, kopii dokumentów
  elektronicznych i oświadczeń, informacji, wniosków przesyłanych za pośrednictwem środków
  komunikacji elektronicznej nie może powodować poniesienia przez zamawiającego
  jakichkolwiek kosztów.
  7
 58. W przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania korespondencji za pomocą poczty
  elektronicznej zamawiający uzna, iż korespondencja dotarła czytelna do wykonawcy w dniu i
  godzinie jej nadania (zgodnie z raportem poczty elektronicznej).
 59. Za datę przekazania oferty, wadium, wniosków, zawiadomień, dokumentów
  elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
  informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
 60. Przesłanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ odbywać się będzie przy użyciu środków
  komunikacji elektronicznej, przy użyciu poczty elektronicznej lub strony:
  https://ezamowienia.gov.pl
 61. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
  Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, za pomocą platformy:
  https://ezamowienia.gov.pl lub https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu:
  https://epuap.gov.pl/ZSMSwinoujscie lub poczty elektronicznej: [email protected] .
 62. Pytania można kierować drogą elektroniczną, przy użyciu adresu e-mail:
  [email protected] . Zamawiający może komunikować się z wykonawcami za pomocą
  poczty elektronicznej: [email protected].
 63. Do komunikacji z Zamawiającym, złożenia lub wycofania oferty w niniejszym postępowaniu
  Wykonawcy mają obowiązek posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz konta
  na e-PUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,
  zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
 64. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
  Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
  przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
  formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
  komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
  Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
 65. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
  elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
  przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
  (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).
 66. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
  złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
 67. Za datę przekazania oferty, wadium, wniosków, zawiadomień, dokumentów
  elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
  informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
 68. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
  zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
 69. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
  oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz
  publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców
  na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
  ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
 70. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
  oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, jako załączniki. Zamawiający
  dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
  elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres
  email: [email protected] .
 71. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
  opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
 72. Ofertę stanowi wypełniony formularz Oferty z załączonymi wymaganymi oświadczeniami i
  dokumentami, sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
  danych spakowanych do pliku *.zip i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania
  z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
  8
 73. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SWZ oraz treścią zawartą w formularzach
  stanowiących załączniki do SWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach,
  których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SWZ.
 74. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 75. Do oferty/wniosku należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 w
  postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz
  z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
 76. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
  kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
  tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
  zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
  z plikami stanowiącymi jawną część oferty skompresowane do jednego pliku archiwum (*.zip).
 77. Plik oferty w formacie *.zip musi zostać podpisany elektronicznie przez osoby
  reprezentujące wykonawcę w obrocie gospodarczym lub należycie umocowanego
  pełnomocnika, którego pełnomocnictwo należy przedłożyć w spakowanym pliku oferty.
 78. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 79. Wymagane jest ponumerowanie kolejnych stron oferty wraz z załącznikami.
 80. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
  informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
  ich otrzymania. Pliki (inne niż oferta) mogą być przesyłane w formatach: *.doc, *.docx, *.txt,
  *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.csv, *.pdf, *.jpg, *.git, *.png, *.tif,.zip, *.rar., *.padex, *.xades.
 81. Zamawiający przekaże treść SWZ na wniosek Wykonawcy.
 82. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
  pomocą miniPortalu lub ePUAP. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania
  formy pisemnej w postaci elektronicznej poświadczonej podpisem elektronicznym.
 83. Niezwłocznie po składaniu ofert Zamawiający udostępni wykonawcom listę podmiotów,
  które złożyły oferty i wezwie ich do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
  albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
 84. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1) i 2), składa się, pod
  rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (w rozumieniu przepisów o dowodach
  osobistych).
 85. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:
  Anita Bańkowska, Jarosław Myśko
  VIII. Wymagania dotyczące wadium:
  Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
  IX. Termin związania ofertą:
  Termin związania ofertą: do dnia: 03 sierpnia 2022 r.
  X. Opis sposobu przygotowania oferty:
 86. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, na
  etapie składania ofert:
  1) wypełniony formularz oferty,
  2) dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI;
 87. Złożenie oferty wyraża stanowczą wolę wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach
  określonych w SWZ oraz w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SWZ.
 88. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w
  obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi, bądź przez
  osobę upoważnioną.
 89. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to z jego treści
  musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty.
 90. Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu pełnomocnictwa, które
  należy złożyć w oryginale, w takiej samej formie, jak składana oferta, w formie elektronicznej
  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź
  9
  elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu
  kwalifikowanego podpisu elektronicznego złożonego przez notariusza lub poprzez opatrzenie
  elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonej uprzednio w formie pisemnej
  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
  mocodawcy, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz
  z ofertą.
 91. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przekazane wraz z tłumaczeniem na
  język polski.
 92. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny, niezmywalnym tuszem, atramentem,
  wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę.
 93. W przypadku sporządzania oferty i załączników na innych drukach niż formularze załączone
  do niniejszej SWZ, należy zachować zakres danych zgodny z wymaganiami zamawiającego, w
  szczególności, oferta musi zawierać adres poczty elektronicznej wykonawcy lub pełnomocnika
  wykonawcy.
  XI. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:
 94. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
  dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i
  udostępnionego również na miniPortalu pod adresem internetowym
  https://miniportal.uzp.gov.pl.
 95. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06 lipca 2022 r. do godziny 10:00.
 96. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 lipca 2022 r. do godziny 10:45. Otwarcie ofert jest
  publiczne.
 97. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
  elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (w rozumieniu
  przepisów o dowodach osobistych).
 98. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
  Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na „miniPortalu”.
 99. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
  prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
  sfinansowanie zamówienia.
 100. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej
  prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
  XII. Opis sposobu obliczenia ceny:
 101. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie ryczałtową cenę brutto za wykonanie
  całego przedmiotu zamówienia (podając ją w zapisie liczbowym), uwzględniającą podatek od
  towarów i usług w stawce właściwej na dzień złożenia oferty.
 102. Cena ofertowa musi obejmować zakup, dostawę, transport, wniesienie i montaż oraz
  instalację (jeżeli dotyczy) mebli i wyposażenia w placówce Zamawiającego. Zakres umowy
  obejmuje także usunięcie opakowań pozostałych po realizacji zamówienia. W szczególności
  wynagrodzenie obejmuje uzupełnienie ubytków w tynkach powstałych w trakcie montażu i
  odmalowanie powierzchni na kolor odpowiadający kolorowi ścian w pomieszczeniach.
 103. Podstawą do obliczenia ceny jest zakres dostawy podany w SWZ.
 104. W kalkulacji cenowej odpowiednio dla części I, II lub III (załącznik nr 1 do SWZ) zamówienia
  należy podać ceny jednostkowe brutto (PLN) dla danej pozycji.
 105. Następnie należy przemnożyć cenę jednostkową brutto (PLN) danej pozycji przez wskazaną
  w kalkulacji ilość i otrzymaną kwotę wpisać w kolumnę razem wartość brutto (PLN).
 106. Następnie należy zsumować wszystkie pozycje z kolumny „razem wartość brutto (PLN)” i
  otrzymaną kwotę wpisać do kolumny „łączna wartość brutto”. Tak otrzymaną kwotę należy
  przenieść do formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
 107. Wszystkie ceny w kalkulacji cenowej i formularzu oferty należy podawać do dwóch miejsc po
  przecinku.
 108. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
 109. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
  elementów.
  10
  XIII. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i
  sposób oceny ofert:
 110. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny
  ofert:
  1) cena (C) – waga kryterium 60 %
  Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
  najniższa cena ofertowa
  C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 %
  cena ofertowa w ofercie ocenianej
  Jako cenę służącą do obliczenia punktów w kryterium „cena” Zamawiający przyjmie cenę
  podaną w ofercie za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia oraz cenę za
  wykonanie zakresu przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji.
  2) okres rękojmi i gwarancji (RG) – waga kryterium 30 %
  Sposób przyznania punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji” :
  okres gwarancji i rękojmi w ofercie ocenianej (w miesiącach)
  RG = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 30 %
  najdłuższy ofertowy okres gwarancji i rękojmi (w miesiącach)
  Wykonawca wskaże w załączniku 1 (formularz oferty) okres gwarancji i rękojmi. Minimalny
  okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące od dnia podpisania ostatecznego protokołu
  zdawczo-odbiorczego. Jeżeli Wykonawca zaproponuje gwarancje i rękojmię na okres krótszy
  niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
  Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania ostatecznego
  protokołu zdawczo-odbiorczego. Jeżeli Wykonawca zaproponuje gwarancje i rękojmię na okres
  dłuższy niż 36 miesięcy, do oceny ofert w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęty okres 36
  miesięcy, jako maksymalny zgodny z żądaniem i możliwościami Zamawiającego, natomiast do
  umowy zostanie wpisany okres gwarancji i rękojmi zgodny z oświadczeniem wykonawcy.
  3) wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie
  gwarancji bądź rękojmi (K) – waga kryterium 10 %
  Sposób przyznania punktów w niniejszym kryterium:
  wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki
  w usunięciu wad stwierdzonych
  w okresie gwarancji bądź rękojmi w ofercie ocenianej
  K = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 10 %
  najwyższa ofertowa wysokość kary umownej
  za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych
  w okresie gwarancji bądź rękojmi
  Wykonawca wskaże w załączniku 1 (formularz oferty) wysokość kary umownej za każdy dzień
  zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi podając wysokość kary
  umownej, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy w wysokości od 0,2% do 0,6%
  wynagrodzenia umownego brutto za realizację zamówienia.
  11
  Minimalna wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w
  okresie gwarancji bądź rękojmi wynosi 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za realizację
  zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaproponuje wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w
  usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi w wysokości niższej niż 0,2%
  wynagrodzenia umownego brutto za realizację, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z
  SWZ.
  Maksymalna wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w
  okresie gwarancji bądź rękojmi wynosi 0,6% wynagrodzenia umownego brutto za realizację.
  Jeżeli Wykonawca zaproponuje wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu
  wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi w wysokości przekraczającej 0,6%
  wynagrodzenia umownego brutto, do oceny ofert w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta
  kara umowna w wysokości 0,6% wynagrodzenia umownego brutto, jako maksymalna zgodna z
  żądaniem i możliwościami Zamawiającego, natomiast do umowy zostanie wpisana wysokość
  kary umownej zgodna z oświadczeniem wykonawcy.
  Dla każdej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę wykonawca składa
  odrębne oświadczenie o wysokości kary umownej i okresie gwarancji i rękojmi zgodnie
  z oświadczeniem stanowiącym załącznik 1 do SWZ (formularz oferty).
  Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych
  kryteriów.
  C = C + GR + K
  XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w
  celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
 111. Wykonawca w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego zobowiązany jest
  zgłosić się w celu zawarcia umowy.
 112. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli ich
  oferta zostanie wybrana, zamawiający żąda dostarczenia kopii umowy regulującej współpracę
  tych wykonawców przed zawarciem umowy.
 113. Zamawiający może wyrazić zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
  XV. Zmiany umowy.
  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
  oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Przewidywane zmiany zostały
  określone w projekcie umowy.
  XVI. Środki ochrony prawnej.
  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
  przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
  zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale
  IX ustawy Pzp, w szczególności:
  1) odwołanie (do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”) wnosi się w terminie:
  a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
  wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
  elektronicznej,
  b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
  jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
  2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
  lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
  ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie
  internetowej;
  3) odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
  12
  w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
  o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
  4) odwołanie, w przypadku, gdy zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
  wyborze najkorzystniejszej oferty, wnosi się nie później niż w terminie:
  a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku
  postępowania,
  b) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
  Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;
  5) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
  skarga do sądu, którą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień
  publicznych, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
  Izby.
  Załączniki do pobrania poniżej (spakowane do .zip):
  Zał. nr 1 Formularz oferty wraz z kalkulacją cenową.
  Zał. nr 2 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
  Zał. nr 3a Opis przedmiotu zamówienia – część I
  Zał. nr 3b Opis przedmiotu zamówienia – część II
  Zał. nr 3c Opis przedmiotu zamówienia – część III
  Zał. nr 4 Wzór umowy

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita Polska70 lat Portu Szczcin-ŚwinoujścieLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl