Przetargi

Świnoujście, dnia 14.03.2018r

„ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6) i 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie na własny koszt niezbędnej dokumentacji projektowej, w tym m.in. projektu budowlano-wykonawczego we wszystkich wymaganych branżach umożliwiającej rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w czerwcu 2018r. (dokumentacja na zgłoszenie lub pozwolenie na budowę) oraz realizację i wybór wykonawcy robót w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. projektów budowlano-wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót we wszystkich niezbędnych branżach oraz wymaganych przez prawo ekspertyz i uzgodnień) dla budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu przy ul. Jana Sołtana 2 w zakresie przebudowy, modernizacji oraz zmiany układu funkcjonalnego budynku wraz ze wszelkimi niezbędnymi do tego rodzaju instalacjami, a w szczególności sanitarne, elektryczne (w tym ewentualna możliwość zaprojektowania zasilania rezerwowego), teletechniczne i inne zostało unieważnione.”

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Świnoujście, dnia 06.03.2018r

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi

 

ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY zamówienia publicznego

 

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Morskich ul. Jana Sołtana 2 , 72-602 Świnoujście tel: 091 321 62 87                       fax: 091 321 61 00

 

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO  jednostka budżetowa

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OPIS: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SIWZ/ZSM-2/1/2018

RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi, odwołanie przysługuje.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie na własny koszt niezbędnej dokumentacji projektowej, w tym m.in. projektu budowlano-wykonawczego we wszystkich wymaganych branżach umożliwiającej rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w czerwcu 2018r. (dokumentacja na zgłoszenie lub pozwolenie na budowę) oraz realizację i wybór wykonawcy robót w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. projektów budowlano-wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót we wszystkich niezbędnych branżach oraz wymaganych przez prawo ekspertyz i uzgodnień) dla budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu przy ul. Jana Sołtana 2 w zakresie przebudowy, modernizacji oraz zmiany układu funkcjonalnego budynku wraz ze wszelkimi niezbędnymi do tego rodzaju instalacjami, a w szczególności sanitarne, elektryczne (w tym ewentualna możliwość zaprojektowania zasilania rezerwowego), teletechniczne i inne.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

– 71221000 – 3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

– 71312000 – 8 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej

– 71318100 – 1 Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych

– 71321000 – 4 Usługi projektowe mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

– 71335000 – 5 Badania inżynieryjne

– Inne

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ I WARIANTOWEJ: nie

CZY PRZEWIDUJE SIĘ UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH: tak

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA  LUB TERMIN WYKONANIA: do 15.06.2018r.

 

Warunki dotyczące zamówienia:

WARUNKI UDZIAŁU:

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
  2. Nie podlegają wykluczeniu – art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP
  3. Oświadczą, że dysponują kadrą inżynierską posiadającą odpowiednie przygotowanie techniczne oraz zawodowe, posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia w zakresie opracowania wszelkiego rodzaju opinii, ekspertyz, projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie budowy, przebudowy lub adaptacji obiektów inżynierskich.
  4. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w części IX SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  5. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  1. Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów: oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o niepodleganiu wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 do SIWZ)
  2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  3. pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;

 

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Kryteria wyboru

  • cena oferty – 100%

 

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

Adresy strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsm.edu.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 22 tj. sekretariat

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie ul. Sołtana 2, 72-602 Świnoujście, do dnia 16 marca 2018 roku do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 marca 2018 roku o godz. 10.15 w siedzibie za­mawiającego, ul. Sołtana 2, 72-602 Świnoujście, pokój nr 5.

 

Termin związania z ofertą: okres w dniach: 30( od ostatecznego terminu składania ofert).

Dokumenty do pobrania:

SIWZ Internat projekty 2018

oświadczenie zał. 1 do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania:

Odpowiedź na zapytania SIWZ