KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO (Dz.Urz. UE.L.2016.119.1) informuję, że:

 1. Adaministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzena Gańcza, dyrektor Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Jana Sołtana 2, 72-602 Świnoujście, tel. 92 321 62 87.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu jest Pani Magdalena Soroko, tel. 91 321 62 87.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a-e RODO w związku z relaizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Prawo Oświatowe.
 4. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu oraz podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym rownież obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przwo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skragi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, w tym wizerunku jest dobrowolne.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowwe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przeps prawa lub zawarta mmiędzy stronami umowa.
 • FB
 • Twitter
 • Google +
 • YouTube
 • BIP

Archiwa

Wyniki porównania EWD