hello world!

Odpowiedzi na zapytania postępowania: ZSM-2/965/2020 cz.3

28 lipca 2020

Świnoujście, dnia 28.07.2020 r.

Zespół Szkół Morskich

ul. Jana Sołtana 2

72-602 Świnoujście

fax: + 48 91 321 62 87

e-mail: [email protected]

adres strony internetowej Zamawiającego: https://www.zsm.edu.pl/

adres strony internetowej BIP Zamawiającego: https://zsmswinoujscie.bip.gov.pl

Wykonawcy
ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Numer referencyjny postępowania: ZSM-2/965/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II

W odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843), przekazuje wykonawcom treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytania zadane przez Wykonawców podczas zebrania wykonawców, które odbyło się w dniu 27.07.2020 r. w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu przy ulicy Jana Sołtana 2, 72-602 Świnoujście, o godz.: 13.00.

Wniosek nr 1: 

Ślusarka aluminiowa – korytarz piętra 3-go. Wykonawca zauważył rozbieżności w dokumentacji. Czy należy montować drzwi dzielące korytarz? Jeżeli tak, to jakie warunki muszą spełnić.

Wyjaśnienie nr 1:

tak - drzwi stanowią element oddzielenia pożarowego zgodnie z dokumentacją projektową

Wniosek nr 2: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytań, Zamawiający wymaga wymiany stolarki okiennej w klatce schodowej objętej remontem. Wykonawca nie znalazł zestawienia stolarki okiennej oraz wymagań jej dotyczącej.

Wyjaśnienie nr 2:

Zestawienie stolarki okiennej wraz z wymaganiami technicznymi ujęto w Projekcie Budowlanym (rys. A-20)

Wniosek nr 3: 

Czy Zamawiający wymaga skuwania posadzek? Jeżeli nie, instalacje C.O. wod kan należy prowadzić w bruzdach?

Wyjaśnienie nr 3:

Zakres istniejących posadzek podlegających całkowitemu demontażowi zostanie określony w trakcie robót budowlanych – po stwierdzeniu przez NI zakresu niezbędnego do demontażu.

Wniosek nr 4: 

Dokumentacja w zakresie fasad wskazuje konieczność spełnienia współczynnika g. Wykonawca nie znalazł wymagań dotyczących tego współczynnika.

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie fasad o współczynniku g ≥0,55, projekt wykonawczy fasad do akceptacji NI w trakcie realizacji robót.

Wniosek nr 5: 

Czy istniejące piony C.O. w pokojach należy wkuwać w ściany?

Wyjaśnienie nr 5:

Zgodnie z dokumentacją istniejąca instalacja jest do wymiany, nową należy układać pod powierzchnią tynku lub obudowywać szachtami/zabudowami w zależności od wybranej technologii prac wykończeniowych

Wniosek nr 6: 

Czy Wykonawca powinien wykonać wykończenie zgodnie z projektem czy w nawiązaniu do istniejącego wykończenia w ramach poprzednich etapów? Jeżeli zgodnie z wykonanymi pracami Wykonawca potrzebuje wykazu zmian oraz zastosowanych materiałów. Dotyczy to rodzaju posadzek w korytarzach, cokołów, okładzin ściennych w pomieszczeniach, wstawek z płyt hpl wokół drzwi itp.

Wyjaśnienie nr 6:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykończenia modernizowanego ½ III Piętra jak istniejące ½ I i ½ II Piętra - materiały i technologia do akceptacji NI w trakcie realizacji robót.

Wniosek nr 7: 

Zgodnie z dokumentacją Wykonawca musi wykonać piony wentylacyjne z łazienek przez wyższe kondygnacje. Czy wykonawca powinien wykonać również wyprowadzenie ponad dach? W jaki sposób obrobić kanały? Czy przez przejścia przez stropy instalować klapy ppoż, Czy piony należy zabudować ściankami EI?

Wyjaśnienie nr 7:

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją - kanały należy wyposażyć w klapy PPOŻ, należy przewidzieć obróbkę dachową w przejściach przez dach.

Wniosek nr 8: 

Wykonawca nie znalazł informacji dotyczących montażu klap dymowych na klatce schodowej. Czy klapy dymowe wchodzą w zakres remontu klatki? Czy wymieniana stolarka powinna uwzględniać klapy?

Wyjaśnienie nr 8:

Zgodnie z dokumentacją branżową - instalacja oddymiająca jest do wykonania w całości.

Wniosek nr 9: 

Czy wszystkie instalacje przechodzące przez przegrody powinny być zabezpieczone ppoz? Wykonawca nie znalazł podziału na strefy pożarowe

Wyjaśnienie nr 9:

Przejścia p.poż należy wykonać na granicy stref oraz w przegrodach budowlanych klasowych, zgodnie z „Rozporządzeniem … w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”

Wniosek nr 10: 

Czy Zamawiający wymaga przeniesienia wszystkich hydrantów na klatce schodowej objętej remontem? 

Wyjaśnienie nr 10:

Lokalizację hydrantów wskazano w dokumentacji technicznej, na klatce brak.

Wniosek nr 11: 

Czy istniejące okablowanie na klatce schodowej pozostaje? Czy Wykonawca musi uwzględnić bruzdowanie, ukrywanie?

Wyjaśnienie nr 11:

Tak

Wniosek nr 12: 

Czy drzwi napowietrzające/wejściowe na klatce schodowej należy wymienić?

Wyjaśnienie nr 12:

Tak

Wniosek nr 13: 

Czy Wykonawca musi dostarczyć jakiekolwiek wyposażenie, tj. zabudowy kuchenne, blaty, meble, szafy itp.?

Wyjaśnienie nr 13:

Zakres zlecenia nie obejmuję dostaw mebli.

Wniosek nr 14: 

Dokumentacja projektowa i powykonawcza wskazuje wykonanie ścianek 110 cm w pokojach. Czy Zamawiający rezygnuje z ich wykonania?

Wyjaśnienie nr 14:

Pytanie nie jest doprecyzowane, Zamawiający odpowiedział na wszystkie pytania na zebraniu Wykonawców, które odbyło się w dniu 27.07.2020 r. w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu przy ulicy Jana Sołtana 2, 72-602 Świnoujście, o godz.: 13.00.

Wniosek nr 15: 

Balustrada na klatce schodowej ma być wykonana ze stali nierdzewnej czy malowana proszkowo?

Wyjaśnienie nr 15:

Zgodnie z dokumentacją.

Wniosek nr 16: 

Czy należy powiększyć istniejący otwór okienny na korytarzu? Czy wykonawca ma dostarczyć nową stolarką okienną?

Wyjaśnienie nr 16:

Stolarka okienna korytarzy jest poza zakresem zlecenia

Wniosek nr 17: 

Czy w ramach remontu klatki schodowej, Wykonawca powinien uwzględnić remont na poziomie piwnicy?

Wyjaśnienie nr 17:

Tak

Wniosek nr 18: 

Czy Wykonawca powinien uwzględnić wymianę dostawę i montaż parapetów wewnętrznych w pokojach, w pozostałych pomieszczeniach objętych remontem i na klatce schodowej?

Wyjaśnienie nr 18:

W pokojach i na korytarzach nie, na klatce schodowej – zgodnie z dokumntacją

Wniosek nr 19: 

Czy Wykonawca powinien uwzględnić dostawę i montaż jakichkolwiek rolet/przesłon okiennych wewnętrznych lub zewnętrznych?

Wyjaśnienie nr 19:

W pokojach i na korytarzach nie, na klatce schodowej zgodnie z dokumentacją

Wniosek nr 20: 

Zamawiający w opcji nr 2 określił zakres jako wymianę instalacji tranzytowych piętra 4-go. Wykonawca prosi o doprecyzowanie powyższego zakresu. Czy wymianie podlega instalacja elektryczna, C.O. Wod-kan, wentylacji ? W jakim zakresie?  Czy nowe instalacje należy prowadzić w bruzdach? W jaki sposób należy pozostawić powierzchnie uszkodzone? Czy Zamawiający wymaga tylko miejscowych napraw i miejscowego przemalowania? Czy odtworzenie całych pomieszczeń?

Wyjaśnienie nr 20:

Wykonać zgodnie z SIWZ i Dokumentacją projektową w zakresie elementów podlegających zakryciu z ich następującym zabezpieczeniem – np. otynkowaniem bruzd kablowych itp.

Wniosek nr 21: 

Czy w ramach realizacji Zamawiający wymaga dostawy schodołazu lub innego urządzenia do przemieszczania dla osób niepełnosprawnych?

Wyjaśnienie nr 21:

Nie

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl