hello world!

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy (meble)

9 września 2020

Ogłoszenie nr 510171864-N-2020 z dnia 09-09-2020 r.

Zespół Szkół Morskich: „Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na dwie części”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 569035-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Morskich, Krajowy numer identyfikacyjny 14478500000000, ul. ul. Jana Sołtana 2, 72-602 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 3216287 w. 36, e-mail [email protected], faks 0-91 3216100.

Adres strony internetowej (url): https://www.zsm.edu.pl/przetargi/

Adres profilu nabywcy: https://www.zsm.edu.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.zsm.edu.pl/przetargi/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na dwie części”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZSM-2/1015/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na dwie, następujące części: 1) część I: dostawa mebli do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu. Zakres tej części zamówienia obejmuje: zakup, dostawę, transport, wniesienie i montaż oraz instalację mebli we wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pokojach w placówce Zamawiającego. Szczegółowy zakres tej części zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5a do

siwz oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4a do siwz; 2) część II: dostawa wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu. Zakres tej części zamówienia obejmuje: zakup, dostawę, transport, wniesienie i montaż oraz instalację (jeżeli dotyczy) wyposażenia we wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pokojach w placówce Zamawiającego. Szczegółowy zakres tej części zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5b do siwz oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4b do siwz;

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3

Dodatkowe kody CPV: 39220000-0, 39500000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawa mebli do internatu Zespołu Szkół

Morskich w Świnoujściu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/08/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 284553.85

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Jakub Pawulski PB Tenders

Email wykonawcy: [email protected]

Adres pocztowy: ul. Adama Grzymały Siedleckiego 4/25

Kod pocztowy: 85-868

Miejscowość: Bydgoszcz

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 305336.33

Oferta z najniższą ceną/kosztem 305336.33

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 713985.48

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita Polska70 lat Portu Szczcin-ŚwinoujścieLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl