hello world!

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy (meble)

Ogłoszenie nr 510171864-N-2020 z dnia 09-09-2020 r.

Zespół Szkół Morskich: „Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na dwie części”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 569035-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Morskich, Krajowy numer identyfikacyjny 14478500000000, ul. ul. Jana Sołtana 2, 72-602 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 3216287 w. 36, e-mail [email protected], faks 0-91 3216100.

Adres strony internetowej (url): https://www.zsm.edu.pl/przetargi/

Adres profilu nabywcy: https://www.zsm.edu.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.zsm.edu.pl/przetargi/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na dwie części”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZSM-2/1015/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na dwie, następujące części: 1) część I: dostawa mebli do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu. Zakres tej części zamówienia obejmuje: zakup, dostawę, transport, wniesienie i montaż oraz instalację mebli we wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pokojach w placówce Zamawiającego. Szczegółowy zakres tej części zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5a do

siwz oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4a do siwz; 2) część II: dostawa wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu. Zakres tej części zamówienia obejmuje: zakup, dostawę, transport, wniesienie i montaż oraz instalację (jeżeli dotyczy) wyposażenia we wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pokojach w placówce Zamawiającego. Szczegółowy zakres tej części zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5b do siwz oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4b do siwz;

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3

Dodatkowe kody CPV: 39220000-0, 39500000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawa mebli do internatu Zespołu Szkół

Morskich w Świnoujściu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/08/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 284553.85

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Jakub Pawulski PB Tenders

Email wykonawcy: [email protected]

Adres pocztowy: ul. Adama Grzymały Siedleckiego 4/25

Kod pocztowy: 85-868

Miejscowość: Bydgoszcz

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 305336.33

Oferta z najniższą ceną/kosztem 305336.33

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 713985.48

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Pomorze ZachodnieLogo Fundusze EuropejskieLogo Unia Europejska70 lat Portu Szczcin-Świnoujście
Computart.pl
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status