hello world!

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

9 września 2020

9.09.2020

Ogłoszenie nr 510171831-N-2020 z dnia 09-09-2020 r.

Zespół Szkół Morskich: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 561000-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540135352-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Morskich, Krajowy numer identyfikacyjny 14478500000000, ul. ul. Jana Sołtana 2, 72-602 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 3216287 w. 36, e-mail [email protected], faks 0-91 3216100.

Adres strony internetowej (url): https://www.zsm.edu.pl/przetargi/

Adres profilu nabywcy: https://www.zsm.edu.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.zsm.edu.pl/przetargi/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZSM-2/965/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II”. 2. Zakres zamówienia obejmuje:

przebudowę 1/2 III piętra w osiach (VII-XIV)/(A-D) oraz kompleksowego remontu klatki schodowej A (z wymianą stolarki drzwiowej na wszystkich kondygnacjach) z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego fragmentu obiektu budowlanego. Zakres obejmuje ponadto, montaż central i szaf dla instalacji okablowania niskoprądowego CCTV, SAP, SSWIN i SKD wraz z wymaganymi urządzeniami do obsługi, okablowaniem i oprogramowaniem oraz dostawę i montaż systemowych narożnych listew odbojowych o długości min. 1,5m na wszystkich wypukłych narożnikach ścian 1/2 I, 1/2 II i 1/2 III piętra w osiach (VII-XIV)/(A-D). 3. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy. Zakres robót objętych prawem opcji został opisany w Rozdziale XV pkt 10 siwz oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do siwz.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/08/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1869918.70

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: JOMASZ Sp. z oo. Sp. k

Email wykonawcy: [email protected]

Adres pocztowy: Franklinów 43/1

Kod pocztowy: 63-400

Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1880000

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1880000

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2250000

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 40%

IV.8) Informacje dodatkowe:

roboty ogólnobudowlane

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita Polska70 lat Portu Szczcin-ŚwinoujścieLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl