hello world!

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

9.09.2020

Ogłoszenie nr 510171831-N-2020 z dnia 09-09-2020 r.

Zespół Szkół Morskich: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 561000-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540135352-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Morskich, Krajowy numer identyfikacyjny 14478500000000, ul. ul. Jana Sołtana 2, 72-602 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 3216287 w. 36, e-mail [email protected], faks 0-91 3216100.

Adres strony internetowej (url): https://www.zsm.edu.pl/przetargi/

Adres profilu nabywcy: https://www.zsm.edu.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.zsm.edu.pl/przetargi/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZSM-2/965/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II”. 2. Zakres zamówienia obejmuje:

przebudowę 1/2 III piętra w osiach (VII-XIV)/(A-D) oraz kompleksowego remontu klatki schodowej A (z wymianą stolarki drzwiowej na wszystkich kondygnacjach) z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego fragmentu obiektu budowlanego. Zakres obejmuje ponadto, montaż central i szaf dla instalacji okablowania niskoprądowego CCTV, SAP, SSWIN i SKD wraz z wymaganymi urządzeniami do obsługi, okablowaniem i oprogramowaniem oraz dostawę i montaż systemowych narożnych listew odbojowych o długości min. 1,5m na wszystkich wypukłych narożnikach ścian 1/2 I, 1/2 II i 1/2 III piętra w osiach (VII-XIV)/(A-D). 3. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy. Zakres robót objętych prawem opcji został opisany w Rozdziale XV pkt 10 siwz oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do siwz.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/08/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1869918.70

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: JOMASZ Sp. z oo. Sp. k

Email wykonawcy: [email protected]

Adres pocztowy: Franklinów 43/1

Kod pocztowy: 63-400

Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1880000

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1880000

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2250000

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 40%

IV.8) Informacje dodatkowe:

roboty ogólnobudowlane

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Pomorze ZachodnieLogo Fundusze EuropejskieLogo Unia Europejska70 lat Portu Szczcin-Świnoujście
Computart.pl
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status