hello world!

Ogłoszenie o zamówieniu. Etap III.

30 kwietnia 2021


Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu
stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół
Morskich w Świnoujściu Etap III

"Identyfikator postępowania w miniPortal: e7978d3a-62b4-4fd7-83d0-a8493e69f0a7"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000144785
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jana Sołtana 2
1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście
1.5.3.) Kod pocztowy: 72-602
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsm.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu
stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich
w Świnoujściu Etap III
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9896c9f2-a9ac-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045009/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045009/01 z dnia 2021-04-30
2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30 14:54
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00044858/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz
remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół
Morskich w Świnoujściu Etap III
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zawarto w
SWZ.Pliki (inne niż oferta) mogą buyć przesyłane w formatach: *.doc, *.docx, *.txt, *.xls, *.xlsx, *.ppt,
*.csv, *.pdf, *.jpg, *.git, *.png, *.tif,.zip, *.rar., *.padex, *.xades
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
zamawiający;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: [email protected];3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045009/01 z dnia 2021-04-30
2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane4.1.2.) Numer referencyjny: ZSM-2/2181/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje zakresem przebudowę 1/2 III piętra, 1/2 IV piętra w osiach (I-VII)/(A-D) z
wybudowaniem i wykończeniem pomieszczeń łazienek ogólnodostępnych oraz kuchni z
pomalowaniem i oznakowaniem korytarza w kolorach i znakach docelowych na 1/2 IV piętra w
osiach (VII-XIV)/(A-D) z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami,
podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i
samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu obiektu
budowlanego
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
a) OPCJA 1: Kompleksowy remont klatki schodowej B w osiach (I-VII)/(A-D) (z wymianą stolarki
drzwiowej i okiennej na wszystkich kondygnacjach) z wszelkiego rodzaju instalacjami
tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami
niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i
remontowanego fragmentu obiektu budowlanego. Sterowanie oświetleniem na klatce jak w
etapie II (czujki ruchu zamiast przycisków ) + sterowani oświetleniem zewnętrznym.Oddymianie
– wykonać jak na klatce A;Uwzględnić możliwość zaistnienia konieczności wyprodukowania i
zamontowania bramek antypanicznych – zarówno na klatce A i B;Uwzględnić inne ryzyka
ryczałtu tj. wszystkie koszty i czynności związane z realizacją robót objętych dokumentacją
projektową i wytycznymi Nadzoru Inwestorskiego, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Maksymalna wartość opcji:
200.000b) OPCJA 2: Rozebranie oraz odtworzenie powierzchni tarasu zewnętrznego przy
łączniku w osiach A’-D/5-10 wraz z wykonaniem nowych schodów terenowych, izolacją i
dociepleniem ścian w obrysie tarasu, wymianami gruntu i odwodnieniem powierzchniowym
tarasu z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami,
regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego
funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu obiektu budowlanego.
Wykończenie tarasu – kostka betonowa lub płyty tarasowe (szlachetne/z posypką) – materiał do
akceptacji na etapie realizacji inwestycji.Uwzględnić inne ryzyka ryczałtu tj. wszystkie koszty i
czynności związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową i wytycznymi Nadzoru
Inwestorskiego, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ na koszty. Maksymalna wartość opcji: 200.0002) Zamawiający uzależnia możliwość
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045009/01 z dnia 2021-04-30
2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneskorzystania z prawa opcji 1 albo opcji 2 od pozyskania lub posiadania środków finansowych na
ten cel. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać
w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.3) Warunkiem
uruchomienia prawa opcji 1 albo opcji 2 jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego
wykonania zamówienia w ramach prawa opcji. Zamawiający złoży ww. oświadczenie lub
poinformuje wykonawcę o nieskorzystaniu z prawa opcji nie później niż w terminie 3 miesięcy od
dnia zawarcia umowy,
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o
zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość
tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena (C) – waga kryterium 60 %2) okres rękojmi i gwarancji (RG) –
waga kryterium 20 %3) wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu
umowy (K) – waga kryterium 20 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji (RG) – waga kryterium 20 %
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu
umowy (K) – waga kryterium 20 %
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045009/01 z dnia 2021-04-30
2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
  podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
  dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek zostanie uznany za spełniony,
  jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w
  wysokości co najmniej 500.000,00zł, 2) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie
  spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, żea) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
  działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane o wartości
  co najmniej 1.500.000,00 zł brutto każda. Za jedną robotę budowlaną Zamawiający uzna
  budowę, przebudowę lub remont obiektu kubaturowego (tj. budynku lub innego obiektu
  budowlanego, któremu można przypisać parametr objętości), w zakres której wchodziły co
  najmniej roboty branży ogólnobudowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej, bez
  określania udziału wartości tych robót w całkowitej wartości roboty budowlanej. Przeliczanie
  walut obcych na złote polskie przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
  odbywać się będzie według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank
  Polski w dniu wszczęcia postępowania, a gdy w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs
  NBP, to Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia
  postępowania.b) dysponują lub będą dysponować minimum po jednej osobie, która będzie
  faktycznie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o niżej opisanych kwalifikacjach na każde z
  poniżej wymienionych stanowisk: 1) Kierownik budowy: - posiadający uprawnienia do pełnienia
  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w
  specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;- posiadający co najmniej 3 lata
  doświadczenia zawodowego.2) Kierownik robót branży sanitarnej:- posiadający uprawnienia do
  pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami
  budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;- posiadający co
  najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego;3) Kierownik robót branży elektrycznej:- posiadający
  uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania
  robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
  elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;- posiadający co najmniej 3 lata
  doświadczenia zawodowego;*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14
  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) lub
  odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
  obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
  Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
  12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o
  zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii
  Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 220 ze zm.).
  5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
  5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
  2) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1
  ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.
  5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
  udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
  warunków udziału w postępowaniu - składane wraz z ofertą:1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu
  warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ; Oświadczenie
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045009/01 z dnia 2021-04-30
  2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlanewykonawcy, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
  wykonawcy z udziału w postępowaniu - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
  oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z
  postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi
  wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji - § 3 przepisy rozporządzenia
  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków
  dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
  wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).2. Podmiotowe środki dowodowe, składane na żądanie
  zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
  postępowaniu:1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
  wartości (w złotych brutto), daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
  zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
  wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
  sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
  wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
  odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót
  budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w
  których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył - § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra
  Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
  oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
  2020r. poz. 2415);2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
  potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
  okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;3) wykaz osób, skierowanych przez
  wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
  budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień (z podaniem daty i pełnej nazwy oraz
  podstawy prawnej ich wydania), doświadczenia (wykonane zamówienie, pełniona funkcja i okres
  pełnienia powierzonej funkcji (od m-c/rok - do m-c/rok)) oraz informacją o podstawie do dysponowania
  tymi osobami.
  5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
  5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
  dowód wniesienia wadiumpełnomocnictwoformularz oferty
  SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
  6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
  6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
  6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
  6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
  10000
  6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
  6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
  udzielenie zamówienia:
  Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,
  wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których
  wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył - § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra
  Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków
  dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
  wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415)8. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji
  zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
  (dotyczy także wspólników spółki cywilnej) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045009/01 z dnia 2021-04-30
  2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlanektórzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
  takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do
  oferty oświadczenie, z którego wynika, które (prace) roboty budowlane, dostawy lub usługi,
  wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 i 5 ustawy Pzp).
  6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
  Nie
  SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
  7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
  7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
  7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
 2. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 może nastąpić
  w następujących przypadkach:1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub
  robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania;2)
  wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez
  Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
  projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
  decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę;3) wystąpią
  szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z
  technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej
  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie
  równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi
  wpis do dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego;3. Zmiana skutkująca
  zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić:1) w związku ze zmianąstawki VAT;2) w
  związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub
  wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany
  sposobu prowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą
  wskazaną poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w
  dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień
  sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji
  Zamawiającego)a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. Zachodniopomorskiego,b)
  koszty pośrednie „Kp” – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego,c) zysk kalkulacyjny „Z”
  (R+S+Kp) – średnie dla woj. Zachodniopomorskiegod) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów
  (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku
  ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych
  katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.e)
  nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR,f) roboty wynikające z
  ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym,4. Zmiana
  polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia:1) zmiany technologiczne, w
  szczególności jeżeli nastąpi(ą):a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
  rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji
  gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
  wykonaniem projektu,b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
  rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;c)
  konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
  materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np.
  zaprzestania produkcji). 6. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych
  w wykazie osób złożonym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może
  nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą spełniać
  wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zmawiającego i aneksu do umowy.
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045009/01 z dnia 2021-04-30
  2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
  związane z realizacją zamówienia: Nie
  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 10:00
  8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl https://epuap.gov.pl/ZSMSwinoujscie
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 10:45
  8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15

Identyfikator postępowania w miniPortal: e7978d3a-62b4-4fd7-83d0-a8493e69f0a7

Pliki do pobrania:

Dokumentacja przetargowa:

https://drive.google.com/file/d/1LKd8hI6rBPlUpxFLTUHdG2X8BpeJZNge/view?usp=sharing

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl