hello world!

Ogłoszenie o zamówieniu. Etap III.


Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu
stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół
Morskich w Świnoujściu Etap III

"Identyfikator postępowania w miniPortal: e7978d3a-62b4-4fd7-83d0-a8493e69f0a7"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000144785
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jana Sołtana 2
1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście
1.5.3.) Kod pocztowy: 72-602
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsm.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu
stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich
w Świnoujściu Etap III
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9896c9f2-a9ac-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045009/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045009/01 z dnia 2021-04-30
2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30 14:54
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00044858/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz
remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół
Morskich w Świnoujściu Etap III
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zawarto w
SWZ.Pliki (inne niż oferta) mogą buyć przesyłane w formatach: *.doc, *.docx, *.txt, *.xls, *.xlsx, *.ppt,
*.csv, *.pdf, *.jpg, *.git, *.png, *.tif,.zip, *.rar., *.padex, *.xades
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
zamawiający;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: [email protected];3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045009/01 z dnia 2021-04-30
2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane4.1.2.) Numer referencyjny: ZSM-2/2181/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje zakresem przebudowę 1/2 III piętra, 1/2 IV piętra w osiach (I-VII)/(A-D) z
wybudowaniem i wykończeniem pomieszczeń łazienek ogólnodostępnych oraz kuchni z
pomalowaniem i oznakowaniem korytarza w kolorach i znakach docelowych na 1/2 IV piętra w
osiach (VII-XIV)/(A-D) z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami,
podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i
samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu obiektu
budowlanego
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
a) OPCJA 1: Kompleksowy remont klatki schodowej B w osiach (I-VII)/(A-D) (z wymianą stolarki
drzwiowej i okiennej na wszystkich kondygnacjach) z wszelkiego rodzaju instalacjami
tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami
niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i
remontowanego fragmentu obiektu budowlanego. Sterowanie oświetleniem na klatce jak w
etapie II (czujki ruchu zamiast przycisków ) + sterowani oświetleniem zewnętrznym.Oddymianie
– wykonać jak na klatce A;Uwzględnić możliwość zaistnienia konieczności wyprodukowania i
zamontowania bramek antypanicznych – zarówno na klatce A i B;Uwzględnić inne ryzyka
ryczałtu tj. wszystkie koszty i czynności związane z realizacją robót objętych dokumentacją
projektową i wytycznymi Nadzoru Inwestorskiego, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Maksymalna wartość opcji:
200.000b) OPCJA 2: Rozebranie oraz odtworzenie powierzchni tarasu zewnętrznego przy
łączniku w osiach A’-D/5-10 wraz z wykonaniem nowych schodów terenowych, izolacją i
dociepleniem ścian w obrysie tarasu, wymianami gruntu i odwodnieniem powierzchniowym
tarasu z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami,
regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego
funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu obiektu budowlanego.
Wykończenie tarasu – kostka betonowa lub płyty tarasowe (szlachetne/z posypką) – materiał do
akceptacji na etapie realizacji inwestycji.Uwzględnić inne ryzyka ryczałtu tj. wszystkie koszty i
czynności związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową i wytycznymi Nadzoru
Inwestorskiego, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ na koszty. Maksymalna wartość opcji: 200.0002) Zamawiający uzależnia możliwość
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045009/01 z dnia 2021-04-30
2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneskorzystania z prawa opcji 1 albo opcji 2 od pozyskania lub posiadania środków finansowych na
ten cel. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać
w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.3) Warunkiem
uruchomienia prawa opcji 1 albo opcji 2 jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego
wykonania zamówienia w ramach prawa opcji. Zamawiający złoży ww. oświadczenie lub
poinformuje wykonawcę o nieskorzystaniu z prawa opcji nie później niż w terminie 3 miesięcy od
dnia zawarcia umowy,
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o
zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość
tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena (C) – waga kryterium 60 %2) okres rękojmi i gwarancji (RG) –
waga kryterium 20 %3) wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu
umowy (K) – waga kryterium 20 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji (RG) – waga kryterium 20 %
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu
umowy (K) – waga kryterium 20 %
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045009/01 z dnia 2021-04-30
2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
  podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
  dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek zostanie uznany za spełniony,
  jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w
  wysokości co najmniej 500.000,00zł, 2) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie
  spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, żea) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
  działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane o wartości
  co najmniej 1.500.000,00 zł brutto każda. Za jedną robotę budowlaną Zamawiający uzna
  budowę, przebudowę lub remont obiektu kubaturowego (tj. budynku lub innego obiektu
  budowlanego, któremu można przypisać parametr objętości), w zakres której wchodziły co
  najmniej roboty branży ogólnobudowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej, bez
  określania udziału wartości tych robót w całkowitej wartości roboty budowlanej. Przeliczanie
  walut obcych na złote polskie przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
  odbywać się będzie według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank
  Polski w dniu wszczęcia postępowania, a gdy w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs
  NBP, to Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia
  postępowania.b) dysponują lub będą dysponować minimum po jednej osobie, która będzie
  faktycznie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o niżej opisanych kwalifikacjach na każde z
  poniżej wymienionych stanowisk: 1) Kierownik budowy: - posiadający uprawnienia do pełnienia
  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w
  specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;- posiadający co najmniej 3 lata
  doświadczenia zawodowego.2) Kierownik robót branży sanitarnej:- posiadający uprawnienia do
  pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami
  budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;- posiadający co
  najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego;3) Kierownik robót branży elektrycznej:- posiadający
  uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania
  robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
  elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;- posiadający co najmniej 3 lata
  doświadczenia zawodowego;*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14
  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) lub
  odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
  obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
  Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
  12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o
  zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii
  Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 220 ze zm.).
  5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
  5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
  2) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1
  ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.
  5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
  udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
  warunków udziału w postępowaniu - składane wraz z ofertą:1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu
  warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ; Oświadczenie
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045009/01 z dnia 2021-04-30
  2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlanewykonawcy, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
  wykonawcy z udziału w postępowaniu - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
  oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z
  postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi
  wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji - § 3 przepisy rozporządzenia
  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków
  dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
  wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).2. Podmiotowe środki dowodowe, składane na żądanie
  zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
  postępowaniu:1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
  wartości (w złotych brutto), daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
  zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
  wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
  sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
  wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
  odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót
  budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w
  których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył - § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra
  Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
  oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
  2020r. poz. 2415);2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
  potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
  okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;3) wykaz osób, skierowanych przez
  wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
  budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień (z podaniem daty i pełnej nazwy oraz
  podstawy prawnej ich wydania), doświadczenia (wykonane zamówienie, pełniona funkcja i okres
  pełnienia powierzonej funkcji (od m-c/rok - do m-c/rok)) oraz informacją o podstawie do dysponowania
  tymi osobami.
  5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
  5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
  dowód wniesienia wadiumpełnomocnictwoformularz oferty
  SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
  6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
  6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
  6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
  6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
  10000
  6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
  6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
  udzielenie zamówienia:
  Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,
  wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których
  wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył - § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra
  Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków
  dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
  wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415)8. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji
  zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
  (dotyczy także wspólników spółki cywilnej) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045009/01 z dnia 2021-04-30
  2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlanektórzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
  takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do
  oferty oświadczenie, z którego wynika, które (prace) roboty budowlane, dostawy lub usługi,
  wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 i 5 ustawy Pzp).
  6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
  Nie
  SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
  7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
  7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
  7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
 2. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 może nastąpić
  w następujących przypadkach:1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub
  robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania;2)
  wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez
  Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
  projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
  decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę;3) wystąpią
  szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z
  technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej
  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie
  równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi
  wpis do dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego;3. Zmiana skutkująca
  zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić:1) w związku ze zmianąstawki VAT;2) w
  związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub
  wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany
  sposobu prowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą
  wskazaną poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w
  dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień
  sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji
  Zamawiającego)a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. Zachodniopomorskiego,b)
  koszty pośrednie „Kp” – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego,c) zysk kalkulacyjny „Z”
  (R+S+Kp) – średnie dla woj. Zachodniopomorskiegod) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów
  (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku
  ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych
  katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.e)
  nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR,f) roboty wynikające z
  ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym,4. Zmiana
  polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia:1) zmiany technologiczne, w
  szczególności jeżeli nastąpi(ą):a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
  rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji
  gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
  wykonaniem projektu,b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
  rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;c)
  konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
  materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np.
  zaprzestania produkcji). 6. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych
  w wykazie osób złożonym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może
  nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą spełniać
  wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zmawiającego i aneksu do umowy.
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045009/01 z dnia 2021-04-30
  2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
  związane z realizacją zamówienia: Nie
  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 10:00
  8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl https://epuap.gov.pl/ZSMSwinoujscie
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 10:45
  8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15

Identyfikator postępowania w miniPortal: e7978d3a-62b4-4fd7-83d0-a8493e69f0a7

Pliki do pobrania:

Dokumentacja przetargowa:

https://drive.google.com/file/d/1LKd8hI6rBPlUpxFLTUHdG2X8BpeJZNge/view?usp=sharing

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Pomorze ZachodnieLogo Fundusze EuropejskieLogo Unia Europejska70 lat Portu Szczcin-Świnoujście
Computart.pl
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status