hello world!

Otwarcie ofert - ZSM-2/965/2020

30 lipca 2020

Poniższy dokument jest również dostępny do pobrania w formacie pdf poniżej

Zespół Szkół Morskich

ul. Jana Sołtana 2

72-602 Świnoujście

Świnoujście, dnia 30 lipca 2020 r.

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

Nr sprawy: ZSM-2/965/2020

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II”

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 30.07.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

2.300.000,00  zł brutto

  • Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje dotyczące okresu gwarancji i rękojmi, wysokości kary umownej wskazanych w w ofertach:
Nr oferty(według kolejności wpływu)WykonawcaCena bruttoOkres rękojmi i gwarancjiWysokość kary umownej za każdy dzień zwłokiTermin wykonania zamówienia
1JOMASZSp. z oo. Sp. kFranklinów 43/163-400 Ostrów Wielkopolski1.880.000,00 złw tym:1) cena za realizację zakresu podstawowego: 1.570.000 zł2) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 1:110.000 zł3) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 2:200.000 zł 724.000,00 złZgodny z siwz
2WERTA sp. z o.o.ul. Szybowcowa 2870-843 Szczecin2.238.041,56. złw tym:1) cena za realizację zakresu podstawowego: 1.554.750,29 zł2) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 1: 281.889,68 zł3) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 2:401.401,59 zł 724.000,00 złZgodny z siwz
3MANILO Sp. z o.o. Sp.kul. Południowa 571-001 Szczecin 2.143.000,00 złw tym:1) cena za realizację zakresu podstawowego: 1.573.412,79 zł2) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 1: 176.649,47 zł3) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 2:392.937,74 zł 724.000,00 złZgodny z siwz
4MGGK Sp. zo.o. Sp. kul. Lipowa 1444-100 Gliwice2.250.000,00złw tym:1) cena za realizację zakresu podstawowego: 1.762.500 zł2) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 1: 151.500,003) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 2:336.000,00 724.000,00 złZgodny z siwz

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

załącznik – przykładowy wzór oświadczenia

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI /

BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

(w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II”

  1. Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie przynależy do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu.

..............................., dn. ............................... ...............................................................................................

                                                                                     (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

  • Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) przynależy do tej samej grupy kapitałowej z niżej wymienionymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu:
Lp.NazwaAdres
1.   
2.   

..............................., dn. ............................... ...............................................................................................

                                                                                     (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl