Procedury w okresie epidemii

Procedury ogólne

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W ŚWINOUJŚCIU W CZASIE EPIDEMII

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Wychowawcy klas są zobowiązani do poinformowania o tym uczniów i ich rodziców.
 2. Wychowawcy klas ustalają z rodzicami szybki i skuteczny sposób komunikacji z opiekunami ucznia. Wychowawcy są zobowiązaniu do uaktualniania numerów kontaktowych do opiekunów uczniów.
 3. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcje dróg oddechowych należy niezwłocznie odizolować ucznia w izolatce przy pomieszczeniu świetlicy szkolnej i postępować zgodnie z „Procedurą postępowania w przypadku  podejrzenia zakażenia koronowirusem.”
 4. Wychowawcy klas zobowiązani są do poinformowania uczniów o ogólnych zasadach higieny: częstego mycia rąk oraz dezynfekcji po wejściu do szkoły, ochrony podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust, a także o zakazie wymieniania się przyborami szkolnymi między sobą i przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Przedmioty w salach lekcyjnych, które nie można umyć lub wydezynfekować, nauczyciel i kierownik gospodarczy  musi usunąć lub zabezpieczyć do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń należy czyścić i dezynfekować.
 6. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy i podłogę należy umyć po każdym dniu detergentami lub zdezynfekować, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 7. Zaleca się pobyt uczniów na przerwach na świeżym powietrzu. Nauczyciel dyżurny zwraca uwagę na zachowanie dystansu między osobami przebywającymi w szkole oraz obowiązku zakrywania ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące od szkoły.
 8. Kierownik gospodarczy ma obowiązek monitorowania prac porządkowych pomieszczeń szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem sal, w których przebywają uczniowie, pomieszczeń sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykanych takich jak poręcze , klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich w tym  blatów ławek i stolików. Kierownik internatu i warsztatów monitoruje prace porządkowe pomieszczeń w tych obiektach jw.
 9. Kierownik gospodarczy zabezpiecza do dyspozycji portierni, sekretariatu, warsztatów i internatu termometry bezdotykowe oraz  przy wejściu do obiektów środki dezynfekcyjne, a dla pracowników administracji i obsługi, którzy kontaktują się z uczniami przyłbice lub maseczki.

10.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY/ INTERNATU / WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W ŚWINOUJŚCIU

 1. Do pracy w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu mogą przychodzić  jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W przypadku niepokojących objawów chorobowych pracownik powinien  pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować , że może być zarażony koronowirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika  będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów chorobowych infekcji dróg oddechowych powinien on przejść do pomieszczenia izolatki i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 4. Obszar, w którym poruszał się pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntowemu sprzątaniu oraz zdezynfekować oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Procedury - biblioteka

Podstawa prawna:

 1.  Art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 . poz. 322, 374 i 567)
 2. Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczą organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym.
 3. Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia 20.08.2020 r.

PROCEDURA WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK DO DOMU I ZWROTU KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

 1.  Biblioteka czynna jest codziennie od godz. 8 do 15.
 2. Bibliotekarz podczas kontaktu z odwiedzającymi bibliotekę powinien mieć maskę i rękawiczki.
 3. W bibliotece może przebywać tylko 4 osoby w masce,  w odległości 1,5 metra od bibliotekarza.
 4. Wypożyczanie odbywa się bez wolnego dostępu do półek – książki podaje bibliotekarz.
 5. Książki można zamawiać także poprzez  „Librusa” lub email: [email protected]
 6. Zwracane książki należy położyć w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu,            a następnie zostaną one umieszczone na zapleczu na 3dniową kwarantannę.
 7. Do każdej oddawanej książki należy włożyć kartkę z datą zwrotu, nazwiskiem i klasą.
 8. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 9. W przypadku zagubienia książki lub podręcznika należy skontaktować się z bibliotekarzem: [email protected]

Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, rodzice oraz opiekunowie młodzieży.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych uczniów
  z niniejszą procedurą odpowiada wicedyrektor szkoły oraz wychowawcy klas.

Procedury - internat
 1. Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem głównego regulaminu internatu, który również obowiązuje.
 2. Do internatu przybywają tylko osoby które nie wykazują objawów infekcji, nie były w kontakcie z osobami zakażonymi oraz będącymi w kwarantannie.
 3. Przy zakwaterowaniu do internatu mierzona jest temperatura, później gdy zaistnieje taka potrzeba.
 4. Na terenie internatu wszyscy uczniowie poruszają się w maseczkach, zdejmowanie dozwolone jest tylko w pokoju, podczas spożywania posiłku i czynności toaletowych. Wchodzenie i wychodzenie z tych pomieszczeń odbywa się w maseczce.
 5. Przy każdorazowym wejściu i wyjściu z internatu oraz stołówki należy zdezynfekować ręce.
 6. Zgodnie z zaleceniami GiS – u należy pamiętać o jak najczęstszym myciu rąk wodą z mydłem jak i o dezynfekcji rąk.
 7. Wszelkie wyjścia z internatu są ograniczone i mogą nastąpić tylko po uzgodnieniu z wychowawcą.
 8. Wychowankom nie wolno wchodzić do pokojów wychowawców oraz pomieszczeń służbowych bez zgody wychowawcy.
 9. Przy poruszaniu się po internacie należy starać się zachowywać bezpieczną odległość 1.5 – 2 m.
 10. Nie wolno przyjmować gości w okresie pobytu w internacie oraz innych osób z internatu w swoim pokoju.
 11. Wychowawcy kontaktują się z rodzicami poprzez telefon lub edziennik lub inne zdalne formy a w sytuacjach szczególnych po wcześniejszym umówieniu.
 12. W trakcie godzin nauki w szkole nie wolno przebywać na terenie internatu poza szczególnymi przypadkami i za wiedzą kierownika internatu. Jest to czas sprzątania i dezynfekcji.
 13. Wychowankowie mają obowiązek używania tylko swoich akcesoriów i przyborów.
 14. Wychowankowie mają obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
 15. Należy zachować zasady ostrożności przy samodzielnym przygotowywaniu posiłku. Należy używać własnych sztućców i myć je z użyciem detergentów. W kuchni stosujemy dystans społeczny. W kuchni może przebywać max. 5 osób.
 16.  Pokój wychowanka ma być utrzymany w czystości i higienie oraz codziennie przez niego sprzątany, co będzie monitorowane przez wychowawcę.
 17. Należy zachować zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju.
 18. Należy często wietrzyć pokój.
 19. W razie stwierdzenia niepokojących objawów zdrowotnych należy natychmiast zgłosić je wychowawcy w celu zastosowania odpowiednich procedur.
 20. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować ucznia od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej. Jeżeli są to objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych związaną z COVID-19 dalsze działania będą zależne od konsultacji ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.
 21. W przypadku wystąpienia zwykłych chorób rodzic jest zobowiązany bezzwłocznie zabrać swoje dziecko z internatu i objąć go stosowną opieką. W sytuacji uczniów z zagranicy rodzice zobowiązują się do osobistego odebrania niepełnoletniego dziecka z internatu w ciągu 48 godzin od powiadomienia ich przez szkołę/ opiekuna prawnego ucznia. Powrót ucznia do internatu może nastąpić dopiero po pełnym jego wyzdrowieniu.
 22. W sytuacji, kiedy rodzice nie mogą odebrać z internatu swojego chorego dziecka wyrażają zgodę na odesłanie ucznia do domu przez szkołę/opiekuna prawnego ucznia, ponosząc tego pełną odpowiedzialność.
 23. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych.
 24. Posiłki spożywane są na stołówce i odbywają się w sposób zmianowy. Każdy wychowanek przydzielony do danej zmiany przychodzi na wyznaczone godziny.
 25. Podczas wydawania posiłków należy stosować zasady dystansu społecznego oraz sprawnie odbierać posiłki i zdawać brudne talerze. Maseczki zdejmujemy tylko podczas jedzenia.
 26. Zabronione jest wynoszenie talerzy, kubków i sztućców ze stołówki.
 27. NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZAPISÓW BĘDZIE SKUTKOWAĆ USUNIĘCIEM Z INTERNATU W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM.

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Pomorze ZachodnieLogo Fundusze EuropejskieLogo Unia Europejska70 lat Portu Szczcin-Świnoujście
Computart.pl
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status