Procedury w okresie epidemii

Procedury ogólne

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W ŚWINOUJŚCIU W CZASIE EPIDEMII

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Wychowawcy klas są zobowiązani do poinformowania o tym uczniów i ich rodziców.
 2. Wychowawcy klas ustalają z rodzicami szybki i skuteczny sposób komunikacji z opiekunami ucznia. Wychowawcy są zobowiązaniu do uaktualniania numerów kontaktowych do opiekunów uczniów.
 3. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcje dróg oddechowych należy niezwłocznie odizolować ucznia w izolatce przy pomieszczeniu świetlicy szkolnej i postępować zgodnie z „Procedurą postępowania w przypadku  podejrzenia zakażenia koronowirusem.”
 4. Wychowawcy klas zobowiązani są do poinformowania uczniów o ogólnych zasadach higieny: częstego mycia rąk oraz dezynfekcji po wejściu do szkoły, ochrony podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust, a także o zakazie wymieniania się przyborami szkolnymi między sobą i przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Przedmioty w salach lekcyjnych, które nie można umyć lub wydezynfekować, nauczyciel i kierownik gospodarczy  musi usunąć lub zabezpieczyć do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń należy czyścić i dezynfekować.
 6. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy i podłogę należy umyć po każdym dniu detergentami lub zdezynfekować, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 7. Zaleca się pobyt uczniów na przerwach na świeżym powietrzu. Nauczyciel dyżurny zwraca uwagę na zachowanie dystansu między osobami przebywającymi w szkole oraz obowiązku zakrywania ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące od szkoły.
 8. Kierownik gospodarczy ma obowiązek monitorowania prac porządkowych pomieszczeń szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem sal, w których przebywają uczniowie, pomieszczeń sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykanych takich jak poręcze , klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich w tym  blatów ławek i stolików. Kierownik internatu i warsztatów monitoruje prace porządkowe pomieszczeń w tych obiektach jw.
 9. Kierownik gospodarczy zabezpiecza do dyspozycji portierni, sekretariatu, warsztatów i internatu termometry bezdotykowe oraz  przy wejściu do obiektów środki dezynfekcyjne, a dla pracowników administracji i obsługi, którzy kontaktują się z uczniami przyłbice lub maseczki.

10.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY/ INTERNATU / WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W ŚWINOUJŚCIU

 1. Do pracy w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu mogą przychodzić  jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W przypadku niepokojących objawów chorobowych pracownik powinien  pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować , że może być zarażony koronowirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika  będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów chorobowych infekcji dróg oddechowych powinien on przejść do pomieszczenia izolatki i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 4. Obszar, w którym poruszał się pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntowemu sprzątaniu oraz zdezynfekować oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Procedury - biblioteka

Podstawa prawna:

 1.  Art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 . poz. 322, 374 i 567)
 2. Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczą organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym.
 3. Wytyczne  Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia 20.08.2020 r.

PROCEDURA WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK DO DOMU I ZWROTU KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

 1.  Biblioteka czynna jest codziennie od godz. 8 do 15.
 2. Bibliotekarz podczas kontaktu z odwiedzającymi bibliotekę powinien mieć maskę i rękawiczki.
 3. W bibliotece może przebywać tylko 4 osoby w masce,  w odległości 1,5 metra od bibliotekarza.
 4. Wypożyczanie odbywa się bez wolnego dostępu do półek – książki podaje bibliotekarz.
 5. Książki można zamawiać także poprzez  „Librusa” lub email: [email protected]
 6. Zwracane książki należy położyć w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu,            a następnie zostaną one umieszczone na zapleczu na 3dniową kwarantannę.
 7. Do każdej oddawanej książki należy włożyć kartkę z datą zwrotu, nazwiskiem i klasą.
 8. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 9. W przypadku zagubienia książki lub podręcznika należy skontaktować się z bibliotekarzem: [email protected]

Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, rodzice oraz opiekunowie młodzieży.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych uczniów
  z niniejszą procedurą odpowiada wicedyrektor szkoły oraz wychowawcy klas.

Procedury - internat
 1. Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem głównego regulaminu internatu, który również obowiązuje.
 2. Do internatu przybywają tylko osoby które nie wykazują objawów infekcji, nie były w kontakcie z osobami zakażonymi oraz będącymi w kwarantannie.
 3. Przy zakwaterowaniu do internatu mierzona jest temperatura, później gdy zaistnieje taka potrzeba.
 4. Na terenie internatu wszyscy uczniowie poruszają się w maseczkach, zdejmowanie dozwolone jest tylko w pokoju, podczas spożywania posiłku i czynności toaletowych. Wchodzenie i wychodzenie z tych pomieszczeń odbywa się w maseczce.
 5. Przy każdorazowym wejściu i wyjściu z internatu oraz stołówki należy zdezynfekować ręce.
 6. Zgodnie z zaleceniami GiS – u należy pamiętać o jak najczęstszym myciu rąk wodą z mydłem jak i o dezynfekcji rąk.
 7. Wszelkie wyjścia z internatu są ograniczone i mogą nastąpić tylko po uzgodnieniu z wychowawcą.
 8. Wychowankom nie wolno wchodzić do pokojów wychowawców oraz pomieszczeń służbowych bez zgody wychowawcy.
 9. Przy poruszaniu się po internacie należy starać się zachowywać bezpieczną odległość 1.5 – 2 m.
 10. Nie wolno przyjmować gości w okresie pobytu w internacie oraz innych osób z internatu w swoim pokoju.
 11. Wychowawcy kontaktują się z rodzicami poprzez telefon lub edziennik lub inne zdalne formy a w sytuacjach szczególnych po wcześniejszym umówieniu.
 12. W trakcie godzin nauki w szkole nie wolno przebywać na terenie internatu poza szczególnymi przypadkami i za wiedzą kierownika internatu. Jest to czas sprzątania i dezynfekcji.
 13. Wychowankowie mają obowiązek używania tylko swoich akcesoriów i przyborów.
 14. Wychowankowie mają obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
 15. Należy zachować zasady ostrożności przy samodzielnym przygotowywaniu posiłku. Należy używać własnych sztućców i myć je z użyciem detergentów. W kuchni stosujemy dystans społeczny. W kuchni może przebywać max. 5 osób.
 16.  Pokój wychowanka ma być utrzymany w czystości i higienie oraz codziennie przez niego sprzątany, co będzie monitorowane przez wychowawcę.
 17. Należy zachować zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju.
 18. Należy często wietrzyć pokój.
 19. W razie stwierdzenia niepokojących objawów zdrowotnych należy natychmiast zgłosić je wychowawcy w celu zastosowania odpowiednich procedur.
 20. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować ucznia od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej. Jeżeli są to objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych związaną z COVID-19 dalsze działania będą zależne od konsultacji ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.
 21. W przypadku wystąpienia zwykłych chorób rodzic jest zobowiązany bezzwłocznie zabrać swoje dziecko z internatu i objąć go stosowną opieką. W sytuacji uczniów z zagranicy rodzice zobowiązują się do osobistego odebrania niepełnoletniego dziecka z internatu w ciągu 48 godzin od powiadomienia ich przez szkołę/ opiekuna prawnego ucznia. Powrót ucznia do internatu może nastąpić dopiero po pełnym jego wyzdrowieniu.
 22. W sytuacji, kiedy rodzice nie mogą odebrać z internatu swojego chorego dziecka wyrażają zgodę na odesłanie ucznia do domu przez szkołę/opiekuna prawnego ucznia, ponosząc tego pełną odpowiedzialność.
 23. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych.
 24. Posiłki spożywane są na stołówce i odbywają się w sposób zmianowy. Każdy wychowanek przydzielony do danej zmiany przychodzi na wyznaczone godziny.
 25. Podczas wydawania posiłków należy stosować zasady dystansu społecznego oraz sprawnie odbierać posiłki i zdawać brudne talerze. Maseczki zdejmujemy tylko podczas jedzenia.
 26. Zabronione jest wynoszenie talerzy, kubków i sztućców ze stołówki.
 27. NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZAPISÓW BĘDZIE SKUTKOWAĆ USUNIĘCIEM Z INTERNATU W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM.

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita Polska70 lat Portu Szczcin-ŚwinoujścieLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl