hello world!

Wybór oferty najkorzystniejszej "Dostawa mebli do internatu"

18 sierpnia 2021

                                                Świnoujście, dnia 18 sierpnia 2021 r.

Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego

w Świnoujściu

ul. Jana Sołtana 2

72-602 Świnoujście

Adres poczty elektronicznej: [email protected]

Adres strony internetowej: www.zsm.edu.pl

Nr sprawy: ZSM-2/2388/2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nadostawy pn. „Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na trzy części”

Zamawiający, na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza oferta w Części 1 została wybrana  oferta Wykonawcy KALL CARRION TRADING Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Aleja Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa za cenę brutto: 167.058,60 zł.

UZASADNIENIE

Oferta nr 11 Wykonawcy KALL CARRION TRADING Sp. z o. o. Sp. k. w Warszawie jest najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, gdyż spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SWZ oraz otrzymała najwyższą maksymalną liczbę 94,44 pkt za wszystkie kryteria oceny ofert łącznie.

W toku badania ofert odrzuceniu, ze wskazanych poniżej przyczyn podlegały oferty Wykonawców:

  1. Chef’s Place Kosterka i Wspólnicy s. c. Izabela Kosterka, Patryk Kosterka w Częstochowie – Oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu, ponieważ nie została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, ani podpisem zaufanym, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 63 ust. 2 Pzp oraz art. 226 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 73 § 1 kc i art. art. 781 § 1 kc. Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Art. 71 § 3 kc stanowi, że jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności, przy czym, zgodnie z art. 781 § 1 kc, do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta podlega więc odrzuceniu, bowiem jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (art. 226 ust. 1 pkt 4 Pzp) a ponadto ofertę uznać należy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp za niezgodną z przepisami art. 63 ust. 2 Pzp.
  2. KRT GROUP Sp. z o. o. w Kraśniku – wraz z ofertą Wykonawca złożył pełnomocnictwo udzielone Panu Robertowi Pankowskiemu składającemu ofertę jako pełnomocnik Wykonawcy. Złożone pełnomocnictwo udzielone zostało w sposób wadliwy, niezgodny z zasadami reprezentacji spółki KRT GROUP Sp. z o. o., zgodnie z którymi (według Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS pobranej przez Zamawiającego w dniu 22.07.2021, godz. 16:49:56) „do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie”. Pełnomocnictwo dla Pana Roberta Pankowskiego złożone wraz z ofertą udzielone zostało natomiast wyłącznie przez jednego z członków zarządu, co wobec zasady reprezentacji łącznej co najmniej dwóch członków zarządu, przesądza o wadliwości pełnomocnictwa i braku umocowania Pana Roberta Pankowskiego do złożenia oferty. Pełnomocnictwo winno być ponadto złożone zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SWZ oraz w Rozdziale X SWZ, tj. w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej, a ponadto opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź lub podpisem osobistym (w rozumieniu przepisów o dowodach osobistych). W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę w trybie art. 223 ust. 1 Pzp do złożenia pełnomocnictwa w formie wymaganej postanowieniami SWZ oraz wykazującego w sposób prawidłowy umocowanie Pana Roberta Pankowskiego do reprezentacji Wykonawcy. Wykonawca w odpowiedz na wezwanie złożył pełnomocnictwo udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy, lecz niepodpisane opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź lub podpisem osobistym (w rozumieniu przepisów o dowodach osobistych). Zgodnie z postanowieniami Rozdziału X ust. 5 SWZ, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu pełnomocnictwa, które należy złożyć w oryginale, w takiej samej formie, jak składana oferta, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego złożonego przez notariusza lub poprzez opatrzenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonej uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Wykonawca nie spełnił ww. wymogu co do formy pełnomocnictwa złożonego na wezwanie Zamawiającego, wobec czego oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) oraz pkt 6 Pzp.
  3. MIL-SYSTEM Sp. z o. o. Sp. k. w Stawigudzie - Wykonawca wraz z ofertą nie złożył Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ) oraz oświadczenia składanego w celu przyznania punktów w kryteriach (załącznik nr 1a do SWZ). zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI ust. 1 pkt 2 i 4 SWZ, winny one zostać dołączone przez Wykonawcę do oferty. Pomimo wezwania Zamawiającego działającego w trybie art. 223 ust. 1 Pzp, Wykonawca nie złożył ww. oświadczeń, co uniemożliwiło Zamawiającemu dokonanie oceny oferty oraz uznanie Wykonawcy za niepodlegającego wykluczeniu z udziału w postępowaniu. W związku z powyższym oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) i c) oraz pkt 5 Pzp. Jednocześnie Wykonawca, pomimo wezwania do złożenia wyjaśnień w trybie art. 223 ust. 1 Pzp, nie wyjaśnił przyczyn rozbieżności między kwotą wskazaną w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) jako całkowita cena brutto za wykonanie Zamówienia w części 1 (217.482,50 zł) a sumą kwot wskazanych jako cena brutto za realizację zakresu podstawowego (203.408,20 zł) oraz cena brutto za realizację zakresu objętego prawem opcji (14.073,66 zł), która wynosi 217.481,86 zł oraz wskazania rzeczywistej wysokości każdej z tych kwot wraz z odniesieniem się do poprawności złożonej kalkulacji cenowej w zakresie części 1 Zamówienia (Załącznik 3a do SWZ) oraz nie wskazał, czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym, czy średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców, albowiem na podstawie formy złożonego w pkt 6 formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) oświadczenia Wykonawcy nie było możliwe ustalenie tej okoliczności. W związku z powyższym oferta podlegała odrzuceniu również na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) Pzp.
  4. Biuro Inżynieryjne "DOT" Tomasz Dubiecki - Wykonawca złożył ofertę niekompletną, tj. formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) liczący 3 (trzy strony) – ponumerowane kolejno numerami 1, 2, 4, w związku z czym Zamawiający stwierdził, iż w złożonym przez Wykonawcę formularzu oferty brakowało jego 3 (trzeciej) strony, zaś analiza zawartości złożonego przez Wykonawcę formularza oferty pozwoliła ustalić, że treści zawarte na stronie 3 formularza nie zostały przez Wykonawcę ujęte na żadnej ze złożonych przez Wykonawcę pozostałych stron formularza oferty. Pomimo wezwania dokonanego przez Zamawiającego w trybie art. 223 ust. z Pzp Wykonawca nie uzupełnił formularza oferty. W związku z powyższym oferta Wykonawcy jako sporządzona w sposób niezgodny z wymaganiami dokumentów zamówienia, a więc wymaganiami co do treści oferty, czego Wykonawca nie poprawił, podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz pkt 5 Pzp.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 Pzp, dokonał poprawienia w ofercie Wykonawcy Multiko Narkiewicz Sp. j. w Szczecinie oczywistej omyłki rachunkowej polegającej na tym, że: w ofercie – Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) – na stronie 1 w pkt 1 -  Wykonawca błędnie wskazał jako kwotę całkowitej ceny umownej brutto za wykonanie Części 1 Zamówienia kwotę 289.505,29 zł, na którą składać się ma suma kwot wskazanych przez Wykonawcę w: pkt 1 ppkt 1 (cena brutto za realizację zakresu podstawowego: 272 160,26 zł) oraz w pkt 1 ppkt 2 (cena brutto za realizację zakresu objętego prawem opcji - zgodnie z Rozdziałem III pkt 2 SWZ): 17 345,04 zł), podczas gdy suma kwot wskazanych przez Wykonawcę w pkt 1 ppkt 1 i 2 wynosi 289.505,30 zł.

Zamawiający uwzględnił konsekwencje rachunkowe dokonanej poprawki, w związku z powyższym całkowita cena umowna brutto w zakresie Części 1 Zamówienia uległa zmianie z 289.505,29 zł na 289.505,30 zł.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert – Część 1

Nr ofertyNazwa i adres WykonawcyCena całkowita pkt  Okres gwarancji i rękojmi (m-c)Okres gwarancji i rękojmi pktWysokość kary umownej (%)Wysokość kary umownej pktŁącznie cena całkowita + okres gwarancji i rękojmi + wysokość kary umownej pkt
1.Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o. o. Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok47,463630,000,6    10,0087,46
2.MIL-SYSTEM Sp. z o. o. Sp. k. ul. Jarzębinowa 84 11-034 Stawiguda OFERTA ODRZUCONA----    --
3.DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno56,933630,000,3  5,0091,93
4.P.U.P. MEBLOSTAL Michał Baczewicz ul. Traugutta 56 83-200 Starogard Gdański50,533630,000,6      10,0090,53
5.Cezas – Glob Sp. z o. o. ul. Żelazna 2 10-419 Olsztyn60,003630,000,2    3,3393,33
6.Chef’s Place Kosterka i Wspólnicy s. c. Izabela Kosterka, Patryk Kosterka ul. Rędzińska 116 42-209 Częstochowa OFERTA ODRZUCONA----        --
7.KRT GROUP Sp. z o. o. ul. J. Osterwy 4/10 23-200 Kraśnik OFERTA ODRZUCONA----      --
8.PPHU SYBIU Damian Golonka Głuchów 569 37-100 Łańcut46,532420,000,2  3,3369,86
9.Multiko Narkiewicz Sp. j. ul. Cukrowa 12 D 71-004 Szczecin31,413630,000,2  3,3364,74
10.Biuro Inżynieryjne "DOT" Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29 lok. A 62-090 Mrowino OFERTA ODRZUCONA----        --
11.KALL CARRION TRADING Sp. z o. o. Sp. k. Aleja Solidarności 75/26 00-090 Warszawa 54,443630,000,6      10,0094,44
12.TRONUS POLSKA Sp. z o. o. ul. Ordona 2 A 01-237 Warszawa22,923630,000,6    10,0062,92

CZĘŚĆ 2

                                               Świnoujście, dnia 18 sierpnia 2021 r.

Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego

w Świnoujściu

ul. Jana Sołtana 2

72-602 Świnoujście

Adres poczty elektronicznej: [email protected]

Adres strony internetowej: www.zsm.edu.pl

Nr sprawy: ZSM-2/2388/2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nadostawy pn. „Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na trzy części”

Zamawiający, na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza oferta  w Części 2 została wybrana  oferta Wykonawcy DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o. z siedzibą w Lipinie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno za cenę brutto: 19.505,00 zł.

UZASADNIENIE

Oferta nr 1 Wykonawcy DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o. z siedzibą w Lipinie jest najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, gdyż spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SWZ oraz otrzymała najwyższą maksymalną liczbę 95,00 pkt za wszystkie kryteria oceny ofert łącznie.

W toku badania ofert odrzuceniu, ze wskazanych poniżej przyczyn podlegały oferty Wykonawców:

  1. Chef’s Place Kosterka i Wspólnicy s. c. Izabela Kosterka, Patryk Kosterka w Częstochowie – Oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu, ponieważ nie została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, ani podpisem zaufanym, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 63 ust. 2 Pzp oraz art. 226 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 73 § 1 kc i art. art. 781 § 1 kc. Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Art. 71 § 3 kc stanowi, że jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności, przy czym, zgodnie z art. 781 § 1 kc, do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta podlega więc odrzuceniu, bowiem jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (art. 226 ust. 1 pkt 4 Pzp) a ponadto ofertę uznać należy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp za niezgodną z przepisami art. 63 ust. 2 Pzp.
  • - Wykonawca złożył ofertę niekompletną, tj. formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) liczący 3 (trzy strony) – ponumerowane kolejno numerami 1, 2, 4, w związku z czym Zamawiający stwierdził, iż w złożonym przez Wykonawcę formularzu oferty brakowało jego 3 (trzeciej) strony, zaś analiza zawartości złożonego przez Wykonawcę formularza oferty pozwoliła ustalić, że treści zawarte na stronie 3 formularza nie zostały przez Wykonawcę ujęte na żadnej ze złożonych przez Wykonawcę pozostałych stron formularza oferty. Pomimo wezwania dokonanego przez Zamawiającego w trybie art. 223 ust. z Pzp Wykonawca nie uzupełnił formularza oferty. W związku z powyższym oferta Wykonawcy jako sporządzona w sposób niezgodny z wymaganiami dokumentów zamówienia, a więc wymaganiami co do treści oferty, czego Wykonawca nie poprawił, podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz pkt 5 Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert – Część 2

Nr ofertyNazwa i adres WykonawcyCena całkowita pkt  Okres gwarancji i rękojmi (m-c)Okres gwarancji i rękojmi pktWysokość kary umownej (%)Wysokość kary umownej pktŁącznie cena całkowita + okres gwarancji i rękojmi + wysokość kary umownej pkt
1.DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno60,003630,000,3    5,095,00
2.Chef’s Place Kosterka i Wspólnicy s. c. Izabela Kosterka, Patryk Kosterka ul. Rędzińska 116 42-209 Częstochowa OFERTA ODRZUCONA----        --
3.Multiko Narkiewicz Sp. j. ul. Cukrowa 12 D 71-004 Szczecin23,543630,000,2  3,3356,87
4.Biuro Inżynieryjne "DOT" Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29 lok. A 62-090 Mrowino OFERTA ODRZUCONA----  --
5.TRONUS POLSKA Sp. z o. o. ul. Ordona 2 A 01-237 Warszawa15,603630,000,6    10,0055,60

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl