hello world!

Wytyczne dla zdających egzaminy: maturalny i zawodowy

25 maja 2020

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMINY MATURALNY I POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ZESPOLE SZKÓŁ MORSKICH W ŚWINOUJŚCIU

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Na egzamin nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacja w warunkach domowych.
 3. Na egzamin nie można wejść z innymi osobami.
 4. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce, wchodzić pojedynczo, zachować odstęp 5 m.
 5. Zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Każdy zdający na egzaminie korzysta z własnych przyborów i pomocy: długopisu czarnego, kalkulatora prostego na maturze, linijki, cyrkla, lupy i innych, które są dopuszczone do egzaminu. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą.
 8. Osoby przystępujące do dwóch egzaminów w ciągu dnia mogą zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. Nie ma możliwości zakupu w sklepiku szkolnym.
 9. W czasie  przerw między egzaminami zdający mogą opuścić teren szkoły lub oczekiwać na terenie szkoły w odpowiedniej odległości od innych osób.
 10. Zdający wchodzą na egzamin wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem  (maseczka jedno-, lub wielorazowa, przyłbica, w odstępach co najmniej 1,5 m. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca przez zdającego. Podczas  wpuszczanie uczniów na sale egzaminacyjną, członek zespołu nadzorującego może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy.
 11.  Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej  zdający może odkryć twarz, ale w trakcie egzaminu ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 12. podchodzi do niego nauczyciel
 13. wychodzi do toalety
 14. podchodzi do niego egzaminator aby ocenić rezultat pośredni,
 15. kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali.
 16.  Sytuacja w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa powinna zostać zgłoszona dyrektorowi najpóźniej do 29.05.2020r.
 17.  W budynku i na terenie szkoły należy zachować odległość 1,5 m. od innych osób. Zakazuje się tworzenia grup.
 18.  Zdający może opuścić salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej.
 19. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w przeddzień egzaminu zdający sprawdza w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera w obecności administratora i członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Podczas sprawdzania należy mieć zakryte usta i nos oraz rękawiczki.

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl