Na rok szkolny 2019/2020 przyjmujemy absolwentów gimnazjów do następujących szkół:

TECHNIKUM MORSKIE –  w zawodach:

– TECHNIK NAWIGATOR MORSKI
– TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY
– TECHNIK BUDOWY JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
– TECHNIK LOGISTYK
– TECHNIK INFORMATYK

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA –  w zawodach:

– MONTER KADŁUBÓW JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
– MAGAZYNIER LOGISTYK

 

 

 

Absolwent Technikum Morskiego w zawodzie technik
nawigator morski jest przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
1. Planowania i wykonywania prac związanych z prowa-
dzeniem podróży morskiej,
2. Pełnienia wachty nawigacyjnej: portowej i morskiej,
3. Wykonywania prac związanych z realizacją procesów
ładunkowych,
4. Eksploatowania urządzeń i systemów statkowych,
5. Prowadzenia akcji ratowniczych i ratunkowych na
morzu.
Szkoła posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie
operacyjnym żeglugi międzynarodowej co umożliwia
pełnienie funkcji oficera wachtowego w dziale pokłado-
wym (po odbyciu wymaganej nadzorowanej praktyki
zawodowej i zdaniu egzaminu państwowego).

 

Absolwent – mechanik okrętowy jest przygotowany do
wykonywania następujących zadań:
1. Pełnienia wachty maszynowej: portowej i morskiej,
2. Obsługiwania maszyn, urządzeń i instalacji okręto-
wych,
1. Oceniania stanu technicznego oraz wykonywania
przeglądów, napraw i remontów maszyn, urządzeń i insta-
lacji okrętowych,
4. Uczestniczenia w akcjach ratowniczych i ratunkowych
na statku.
Szkoła posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie
operacyjny żeglugi międzynarodowej co umożliwia
pełnienie funkcji oficera wachtowego w dziale maszyno-
wym (po odbyciu wymaganej nadzorowanej praktyki
zawodowej i zdaniu egzaminu państwowego)

 

Jako absolwent w zawodzie technik budowy jednostek
pływających będziesz przygotowany do wykonywania
następujących zadań:
1. Wykonywania obróbki blach i profili hutniczych,
2. Prefabrykowania i montowania kadłuba jednostek
pływających,
3. Wykonywania prac remontowych i modernizacyjnych
kadłuba jednostek pływających,
4. Opracowywania dokumentacji warsztatowej oraz
procesów technologicznych obróbki, prefabrykacji,
montażu, wyposażania, remontu i modernizacji konstruk-
cji kadłubów jednostek pływających z wykorzystaniem
technik komputerowych,
5. Badania właściwości materiałów stosowanych
w budownictwie okrętowym,
6. Wykonywania i nadzorowania prac związanych
z montażem kadłubów, ich wyposażaniem oraz remonta-
mi kadłubów jednostek pływających

Technik logistyk jest przygotowany do:
1. Organizacji procesu zaopatrzenia, magazynowania,
transportu i dystrybucji,
2. Zarządzania zapasami i gospodarką magazynową,
3. Zarządzania środkami transportu,
4. Sporządzania dokumentacji magazynowej i transporto-
wo-spedycyjnej.

Informatyk-absolwent:
1. Obsługuje komputery typu PC,
2. Posługuje się gotowymi pakietami oprogramowania
użytkowego i narzędziowego,
3. Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowa-
nie aplikacyjne,
4. Administruje bazami danych i systemami przetwarza-
nia informacji;
5. Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania
komputerowego,
6. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich
pracę,
7. Posiada umiejętności podstaw programowania.

Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia w tym zawodzie
jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. Wykonywania obróbki blach i profili hutniczych,
2. Prefabrykowania i montowania kadłuba jednostek
pływających,
3. Wykonywania operacji transportowych w procesie
budowy kadłuba jednostek pływających,
4. Przygotowywania kadłuba jednostek pływających oraz
urządzeń do wodowania,
5. Wykonywania prac związanych z remontem lub moder-
nizacją kadłuba jednostek pływających

Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie maga-
zynier-logistyk jest przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
1. Organizacji procesu zaopatrzenia, magazynowania
i dystrybucji,
2. Zarządzania zapasami i gospodarką magazynową,
3. Sporządzania dokumentacji magazynowej

  • FB
  • Twitter
  • Google +
  • YouTube
  • BIP

BohaterON

Kierunki kształcenia

Archiwa

Wyniki porównania EWD

Kursy online

Kierunki kształcenia